Gå til hoved-indhold

Referater af bestyrelses- og kvartalsmøder

Se venligst referater i underpunkterne under de respektive år

Referat af bestyrelsesmøde den 4.12.2019

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 4.12.2019

Til stede: Knud (formand), Keld (kasserer), Orla (supl.) og Lena (sekretær)
 

NB! I Fortegårdsnyt for dec./jan. omtalte Karin Short etablering af skråparkering ved Ellebjergvej. Det er skråparkering ved Sletterhagevej, det drejer sig om.
 

 1. Siden sidst
 1. Seminar i Grenå d. 14.- 15.11.2019

Knud (formand) og Keld (kasserer) deltog for beboerrepr.

Det er positivt at få talt på tværs af de forskellige grupper, DSI Fortegården består af.

Seminaret kom desværre skidt fra start, idet oplægsholderen kom meget for sent – først til frokost. Desværre var oplægget – modsat ved sidste års seminar – meget teoretisk og svært at forholde sig til.
 

 1. Fra kvartalsmødet
 1. Hjertestarter(e)

Foranlediget af en meget relevant beboerhenvendelse har Knud søgt Trygfonden om en hjertestarter. Først omkring juni 2020 kan vi forvente svar på ansøgningen.

Beboerrepr. anskaffer inden da en starter for repr.’s midler.

Den opstilles på hjørnet af Femmøllervej/Sletterhagevej.

Når/hvis Trygfonden, som forventet bevilger en starter, foreslår vi den opstilles på hjørnet af Tirstrupvej/Sletterhagevej ved afd. III.

Den/de registreres!
 

 1. Fra kassereren

Indestående d.d.

113.099,96 kr.
 

 1. Fra beboere
 1. Forespørgsel vedr. hjertestarter(e) (se pkt. 2 a)

Knud har svaret forespørgeren.

 1. Fjernelse af korkopslagstavle Ellebjergvej 12

Tavlen var udtjent og er fjernet.

 1. Vende spørgsmålet om mulighed for anvendelse af fællesarealer til frysere

Spørgsmålet bringes op på 1. kvartalsmøde i 2020.

 

 1. Årsmøde 2020

Årsmødet afholdes fredag den 20. marts 2020. Mødet starter kl. 12.00 med et let traktement.

Mødet ”detailplanlægges” på næste møde i beboerrepr.

 1. Ideer til forretningsorden

Vi behandler pkt. på næste møde i beboerrepr., hvor vi alle medbringer ideer til en sådan.

 1. Ny mødedato i beboerrepr.

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 10-12.
 

 1. Evt.
 • Uklarheder vedr. rettigheder og pligter ved anvendelse af datastuen

Søges afklaret på 1. kvartalsmøde i 2020.

 • Ved problemer med ansatte eller deres udførelse af arbejdsopgaver skal man rette henvendelse til teknisk afd.


Risskov, den 7.12.2019

Lena Ripa Damhoff

 

Siden er opdateret  den 19.12.2019

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 6.11.2019

Fortegårdens beboerrepræsentation 

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 6.11.2019
Til stede: Knud Høgh (formand), Keld Nielsen (kass.), Lena Damhoff (sekretær) og Orla Jensen (supl.)

1. Beboerrepræsentationens kommunikation til lejerne
a. Referater lægges på hjemmesiden af sekretæren, så snart de er godkendt og bringes i det først mulige Fortegårdsnyt.
b. Referater af kvartalsmøder lægges ind på hjemmesiden og bringes ligeledes i det først mulige Fortegårdsnyt.

2. Siden sidst
a
. Fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12 er udjævnet ultimo okt. 2019. Beboerne er orienteret i Fortegårdsnyt nov. 2019.
b. Afmærkning med gule striber ved affaldsøerne på Sletterhagevej er sket. Det lader til at have den ønskede effekt: fri adgang til tømning af affaldscontainerne.
c. Områderne ved skraldeøerne er udbedret og fundet i orden. Dog kunne de optimeres med flise(r) fra fortov ind til øerne.
d. Skråparkeringen ved afd. 2 på Sletterhagevej forventes etableret i foråret 2020. Opgaven er sendt i udbud. Vi afventer de endelige forslag og finansiering, som vi til den tid skal tage stilling til. Keld kontakter Århus Lejerforening vedr. muligheder for finansiering.
e. Grønt udvalg (fra beboerrepræsentationen Knud og Orla) har været på en inspirerende ekskursion til to oplevelseshaver. Den ene ved plejecenteret Othello i Fredericia, den anden ved plejehjemmet Rise Parken i Rødekro ved Åbenrå. Særligt den smukke og spændende have i Rise Parken gjorde et stort indtryk på deltagerne. Udvalget har efterfølgende haft et møde her i Fortegården med to repr. for Hedeselskabet. Man så på muligheden for at lave en sådan oplevelseshave for alle her på stedet. De kommer på genvisit i december med en plan for mulig etablering af en have i hjørnet ved afd. 1 (Femmøllervej) og plejeboligerne. Haven søges etableret via fondsmidler.

3. Fra kassereren
Indestående d.d. 109.000 kr. 

4. Fra beboere
Flere henvendelser fra beboere vedr. kort varsel til oprettelse af ny PBS-aftale vedr. huslejebetaling fra november 2019. Det skabte lidt ”uro”, og mange har brug for hjælp fra familie eller andre i sådan en situation.
 

5. Punkter til kommende kvartalsmøde to. d. 28.11.2019 kl. 10-12
a.
. Mere skånsom fejning ved parkerede biler.
b. ”Nyt” vand.

6. Seminar i Grenå d. 14. - 15. november 2019
Knud og Keld deltager som repr. for beboerrepr.

7. Ny mødedato for beboerrepr.
Næste møde holdes onsdag den 4. december 2019 kl. 10.00-12.00.

8. Årsmøde 2020
Behandles på vores næste møde. 


9. Evt.
a. De gammeldags nøgler til vores arkiv-/mødelokale i kld. på Tirstrupvej blev arkiveret skråt! Der er sat kodelås på. Lokalet bruges nu også til systue.

Risskov, den 8.11.2019
Lena Ripa Damhoff

Referat fra kvartalsmøde nr. 3 den 25. oktober 2019

Referat fra kvartalsmøde nr. 3 D. 25.oktober 2019

Deltagere: Orla Jensen, Lena Damhoff, Keld Nielsen, Henrik de Line og Karin Short
 

Udjævning af fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12.
Dette punkt blev drøftet på årets første møde. Fliser der blev observeret som risiko for at man kunne falde blev straks oprettet. Der mangler nu en omlægning af resten af fliseforløbet. Vores anlægsgartner er i huset i oktober måned og her vil denne slags opgaver løses.

Hvilken vedligehold foretages af altanerne i afd. V?. Hvad er standarden herfor?
I afdeling V er der tilbygget ”udestuer”, disse blev renoveret i 2011 ca. De gamle udestuer blev revet ned, og der blev etableret ny beklædning med udluftning og nye vinduer. Materialet, der er anvendt på ydersiden, er vedligeholdelsesfrit, og skal således ikke males. Beboerne oplever at der er sorte streger, som ses på ydersiden ned af beklædningen. Det kunne måske hjælpe at man når vinduespudseren er på besøg, beder ham om at tørre grundigt af efter sig. På baggrund af ovenstående er der ikke planlagt særlig løbende vedligehold på bygningen, da denne er konstrueret ”vedligeholdelsesfri”

Afmærkning af kantsten med gule striber ved affaldsøerne på Sletterhagevej, så parkering undgås der. Bl.a. af hensyn til tømning af containerne.
Afmærkningen er etableret med ”fede” gule striber og vi håber at parkeringsadfærden retter sig ind herefter.

Tidshorisont for etablering af skråparkering på Sletterhagevej.
Beboerrepræsentationen er indstillet på at etableringen af parkeringspladser gennemføres med en beregnet forbedringsforhøjelse til beboerne i afdeling 2. Der vil i forbindelse med arbejdets udførelse opsættes skilt der informerer om at parkering er forbehold afdelingens beboere.
Der vil blive indhentet tilbud fra 3 udfører og den billigste tilbudsgiver vil udføre opgaven. Der kan etableres godt 40 parkeringspladser ved at lave skråparkering. Dette indebærer at beplantning op mod banelegemet og skel vil skulle fjernes.
Der vil blive lavet forberedelse til etablering af el- stander til opladning af el- biler.
Arbejdet udføres så snart det er muligt – det vil være realistisk at forvente at der vil betyde at det sker i foråret 2020.

Mulighed for stolelifte i forbindelse med trapperne.
Dette har tidligere været drøftet på Fortegården. Konklusionen var at man ikke ønsker at etablere sådanne, da konstruktionen ikke har en gennemgribende effekt. De kan ikke opfylde målet om niveau fri adgang.

Vision: Etablering af elevatorer, evt. ved tilføjelse af ekstra etage.
Dette emne blev drøftet på mødet. Det er i forbindelse med etablering af elevator blevet undersøgt muligheden for elevatorer i alle afdelinger. Man har undersøgt om bygningerne kan ”bære” en elevator konstruktion. På det tidspunkt var konklusionen at alle afdelinger på nær afdeling 4 kan bære elevatorer som vi har i afdeling 3.
Det er DSI bestyrelsens holdning at man er villige til at se på mulighederne hvis, der kommer et stærkt ønske fra beboerne om elevatorer.

Vi opfordrer beboerrepræsentationen til at drøfte emnet på årsmøder.
 

EVT.
Intet under dette punkt

Fortegårdens beboerrepræsentation

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 4.9.2019

Til stede: Knud Høgh (formand), Keld Nielsen (kass.) og Lena Damhoff (best. medl.)

Afbud: Orla Jensen (supl.)

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 1. Vi indføjer et nyt fast pkt. ”Fra kassereren” med status for regnskabet.
 2. Pkt. skråparkering og udbedring af området ved skraldeøer tilføjet under ”Siden sidst”.
 1. Fra kassereren

Indestående pr. 19.8.2019: 112.486,71 dkk.

 

 1. Siden sidst
 1. Ny Stofaaftale effektueres pr. 1.10. med en afgift på 185 kr./md.

(d. 1.9. er der opkrævet 180 kr. med husleje, jf. sept. nr. af Fortegårdsnyt)

Taget til efterretning.

 

 1. Indbrud i kld. mv. d. 17. - 18. aug. 2019, jf. mail fra Henrik de Linde

Orientering fra Fortegården til alle beboere om hændelsen er påkrævet, så alle får besked om, hvad der rent faktisk er sket og hvad, der er gjort nu og for at sikre mod lignende hændelser fremover.

Beboerrepr. (Lena) beder Karin Short om dette.

 1. Skråparkering

En løsning skulle være på vej. Vi tager emnet op igen på 3. kvartalsmøde den 25.9.2019.

 

 1. Udbedring af området ved skraldeøerne

Der er bl.a. på Sletterhagevej jord mellem/ved containerne. Det dur ikke, da det ”mudrer” til., og dette bæres videre.

Vi foreslår fliser, chaussésten ell. lign. omkring containerne.

 

 1. Nyt fra kvartalsmødet d. 4.7.2019

Knud modtager referaterne, som videresendes til øvrige best. medl.

 

 1. Fra beboere
 1. Mulighed for stolelifte i forbindelse med trapperne.

Tages op på næste kvartalsmøde (se nedenfor).

 

 1. Hvilket vedligehold af altanerne i afd. V foretages af Fortegården?

Tages op på næste kvartalsmøde (se nedenfor).

 

 

 1. Punkter til kommende kvartalsmøde on. d. 25.9.2019 kl. 11-13

 

 1. Udjævning af fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12.

(Delvist udført)

 

 1. Hvilket vedligehold foretages af altanerne i afd. V? Hvad er standarden herfor?

 

 1. Afmærkning af kantsten med gule striber ved affaldsøerne på Sletterhagevej, så parkering undgås der. Bl.a. af hensyn til tømning af containerne.

 

 1. Tidshorisont for etablering af skråparkering på Sletterhagevej.
 1. Mulighed for stolelifte i forbindelse med trapperne.

 

 1. Seriøs vision: Etablering af elevatorer, evt. ved tilføjelse af ekstra etage med ”penthouselejligheder”.

 

 1. Mødedato(er) i Beboerrepræsentationen og reservere lokale

Torsdag d. 14.11.2019.

 (4. kvartalsmøde er torsdag d. 28.11.2019 kl. 10-12).

Evt.

Risskov, d. 6.9.2019

Lena Ripa Damhoff

 

 

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 12.6.2019

 1. Godkendelse af ref. af møde d. 4.4.2019

Godkendt.

Pkt. udgår fremover, da øvrig best. melder tilbage, når ref. er udsendt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Skråparkering tilføjet under Siden sidst.

 

 1. Siden sidst
 1. Skråparkering ved Sletterhagevej

S/I Fortegårdens bestyrelse har indhentet nyt tilbud fra firmaet Hoffmann pga. nye ønsker.

Tidshorisonten for etablering af skråparkering kendes ikke d.d.

Knud Høgh forhører sig om status for denne på mødet med Fortegårdens bestyrelse d. 13.6.2019.

 

 1. Skilt med husorden vedr. bilvasketider

Er som aftalt på 1. kvartalsmøde d. 24.4.2019 hængt op på gavlen ved vaskepladsen ved Sletterhagevej.

 

 1. Etablering af tørrerum i tidl. affaldsrum i kælder, Ellebjergvej 12

Er sket.

 

 1. Status for cykelmærkning

Der er ryddet op i cyklerne, og det har givet mere plads.

Procedure:

 1. cyklerne bliver mærket med strips i april
 2. cyklernes ejere fjerner stripsene senest 1. maj
 3. efter 1. maj opmagasineres cykler med strips

 

 1. Møde med Stofa om ny kollektiv aftale

(Keld Nielsen deltog)

S/I Fortegården har en kollektiv TV-ordning med Stofa.

Den er blevet fornyet med virkning fra den 1. 10. 2019.

Antenneafgiften bliver fra denne dato 185 kr./md. pr. lejlighed.

Den enkelte lejer kan tilvælge en anden TV-udbyder.

Opsigelsesfristen er løbende måned plus en måned.

Henvendelse herom skal ske til S/I Fortegårdens administration.

 

 1. Varsling af lejeforhøjelse den 28. marts 2019

Beboerrepr. gjorde indsigelse mod den.

Er som den skal være iflg. Århus Lejerforening.

 

 

 1. Ny varsling af lejeforhøjelse dateret d. 28. maj 2019

Vi gennemså den og mener, den er, som den skal være.

 

 1. Varmeregnskab 2018

Er reguleret med huslejeopkrævningen for maj 2019.

 

 1. Udjævning af fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12

Delvist udført. Stykket længst mod den lille trappe er omlagt.

 

 1. Rækværk

Der er monteret nyt rækværk ved gangsti over plænen ned til plejehjemmets vestfacade.

 

 1. Punkter til kommende kvartalsmøde to. d. 4.7.2019 med Fortegården
 1. Tidshorisont for etablering af skråparkering ved Sletterhagevej
 2. Udjævning af de resterende gangfliser langs nordfacaden ved Ellebjergvej 12E – hvornår?
 3. Udbedring af asfalt på P-plads ved Ellebjergvej 12 – hvornår?
 1. Mødedato(er) i Beboerrepræsentationen og reservere lokale

3. kvartalsmøde fastlagt til to. d. 26.9.2019 og 4. kvartalsmøde til to. d. 28.11.2019 (begge datoer fastlagt på 1. kvartalsmøde d. 24.4.2019).

Vi aftalte ikke vores mødedatoer.

 1. Evt.

Referatmappen med de fysiske ref. opbevares pt. hos formanden Knud Høgh.

 

Risskov, d 15.6.2019

Lena Ripa Damhoff

 

Referat af ekstraordinært beboermøde i Fortegården den 4.4. 2019

Til stede: 13 beboere - inkl. to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant fra beboerrepræsentationen.

 

Orla Jensen, supl., indledte mødet og opridsede baggrunden for afholdelse af det.

Lovligheden af indkaldelse til mødet blev betvivlet af en af de tilstedeværende beboere.

Vi stemte om flg. forslag til husordenen

”Bilvask kan finde sted på Fortegårdens bilvaskeplads mandag til fredag fra klokken 10.00 til klokken 18.00 og lørdag fra klokken 9.00 til klokken 13.00.”

Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for (heraf fire via fuldmagt), ingen stemmer imod og en beboer stemte ikke.

 

Risskov den 5.4.2019

Lena Ripa Damhoff

 

 

 

Siden er opdateret 10.11.2019

Referat af møde i Beboerrepræsentationen den 30. august 2018

 

På mødet deltog Orla Jensen, Keld Nielsen og Karen Krause-Jensen.  

 

Beboerrepræsentanterne havde fået det indtryk, at vi allerede var medlem af Århus Lejerforening. 

Det har imidlertid vist sig, at dette ikke er tilfældet. 

Vi besluttede, at vi melder os ind i Århus Lejerforening, der har stor ekspertise i lejeloven. 

Lejerforeningen tilbyder juridisk rådgivning til blandt andet: 

”Fortolkning af lejekontrakt – huslejens størrelse – vand- og varmeregnskaber – lejeforhøjelse – manglende vedligeholdelse – opsigelse af lejemålet – fraflytning og tilbagebetaling af depositum” 

 

Beboerindbetalingerne til beboerrepræsentationens arbejde vil formentlig vise sig at give et ”overskud”. Derfor vil Beboerrepræsentationen på det kommende Årsmøde foreslå følgende retningslinjer for et eventuelt ”overskud”: 

”Bestyrelsen kan beslutte, at midler der overstiger et forventet forbrug til beboerrepræsentationens arbejde, anvendes til: 

 1) Nedsættelse af beboerbetalingen. 

 2) Aktiviteter der- efter ansøgning - som hovedregel kan have interesse for alle beboere.  

 3) Forbedringer der ikke umiddelbart er en opgave for Fortegården, og som kan tilgodese en stor gruppe beboere. 

Sidstnævnte vil som oftest kræve Fortegårdens godkendelse. ” 

 

Foranlediget af at en beboer – Knud Grønbæk – har fjernet skiltet med oplysning om bilvasketider, vil Beboerrepræsentanterne gerne slå fast, at den trufne beslutning om vasketider, står ved magt, idet beslutningen er truffet af hensyn til de omkringboende beboere, og absolut ikke for at genere nogen. 

Spørgsmålet vil i øvrigt blive taget op på førstkommende Årsmøde. 

 

På Beboerrepræsentanternes vegne 

Karen Krause-Jensen

 

Referat kvartalsmøde nr. 3 d. 1.10 2018

Referat kvartalsmøde nr. 3. d. 1.10 2018.

Deltagere: Orla Jensen, Erik Stubbe-Teglbjærg, Karen Krause, Keld Nielsen, Henrik de Linde og Karin Short,

 1. Godkendelse af referat kvartalsmøde nr. 2
  Referatet blev godkendt.
   
 2. Hvordan undgår vi tung trafik i området – trafik der ødelægger asfaltbelægningen?
  Vejene omkring Fortegården er ”private fælles veje”. Der har for en år tilbage været drøftet muligheden for etablering af chikaner for at reducere og forhindre tung trafik gennem området.
  Trafikken af denne karakter har i høj grad været med butikstorvet som omdrejningspunkt.
  Dengang besluttede man at det ikke var hensigtsmæssigt at etablere chikaner og/el. lignende da der til stadighed skal være mulighed for færdsels af udrykningskøretøjer.
  Der blev på tidspunktet rettet henvendelse til butikstorvets lejere med opfordring til at henstille til leverandører at man ikke skulle køre igennem området, men i højere grad køre direkte ind til butikstorvet. Dette havde en effekt på tidspunktet og stadig oplever vi at den tunge trafik er reduceret fra tidligere.
  Der observeres pt. mere af den slags trafik og samtidig en beskadigelse af kørebanen på sletterhagevej (dog har den tørre sommer også en andel i disse skader)
  Vi vil igen rette henvendelse til butikstorvet lejere med opfordring til henstillinger til deres leverandører.
   
 3. Røgalarmer i lejligheder – mere betryggende at alle har en sådan installeret.
  For en årrække siden tilbød teknisk afdeling at man kunne købe 2 røgalarmer inkl. opsætning. En række beboere tog imod dette tilbud.
  Et sådant tilbud gentages i nær fremtid således at vi optimerer antallet af røgalarmer i lejlighederne.
  Hører man en alarm er det væsentligt at der ringes 112 og ikke blot til teknisk afdeling. En sådan information vil medfølge når vi iværksætter information om tilbud om at købe røgalarmer.
   
 4. Hvordan informerer vi tilstrækkeligt og rimeligt i forhold til pleje og udviklingstiltag i det grønne område, således at der i beboerkredsen og repræsentationen er tilstrækkelige information?
  Vi ”går i tænkeboks” i forhold til dette dilemma.
  En række spørgsmål drøftes under emnet:
 1. Hvor meget information er nødvendigt? – i august nummeret blev der informeret om at Teknisk afdeling arbejder i et årshjul i forhold til pasning af det grønne område.
  Beboere spørger efter hvornår aktiviteter i forbindelse med nyplantning og ukrudts bekæmpelse foregår i deres afdeling – kan vi give dem et bedre svar end det i Fg. Nyt?
   
 2. Har vi fra årets start en plan i det grønne i forhold til nyplantning – som vi eks. har i forbindelse med større vedligeholdelsesopgaver på markvandringen?
  Punktet drøftes igen på næste kvartalsmøde.
   
 1. Parkering Sletterhagevej – forslag fra beboerrepræsentationen.
  Emnet er behandlet på DSI bestyrelsen i juni måned. Man fastholdt at der efter nedgravning af affaldsløsning vil blive lavet en opstrengning af parkeringspladserne på Sletterhagevej.
  På det 70 cm stykke der i forslaget skal udvides vejbane med er der mange stubbe, en brønd og en del buskads. Det er opfattelsen at tilbuddet ikke har taget højde for de reelle forhold og således den reelle omkostning.
  Arbejdet er en stor økonomisk investering for et begrænset antal ekstra parkeringspladser.
  Med en opstrengning bliver pladsen man har til rådighed for en parkering synligt og dette kan betyde at der bliver plads til flere parkerede biler på strækningen.
  Beboerrepræsentationen fik udleveret tegning materiale over ”parkeringsarealers indretning” udarbejdet af Aarhus kommune.
   
 2. Hvornår påbegyndes flise arbejde ved afdeling 5
  Det forventes at nedgravning af affaldsløsning sker i denne uge. Når dette arbejde er færdiggjort kan flisearbejdet sættes i værk. Der indhentes pris på opgaven som også skal indpasses i anlægsgartnerens arbejdsprogram.
   
 3. Orientering nedgravede affaldsløsninger.
  Alle beboere vil blive orienteres når arbejdet starter. I seneste FortegårdsNyt er processen beskrevet.
  Skakter forventes først lukket når alle nedgravede løsninger er klar til brug.
   
 4. Orientering om kommende lejeforhøjelse (skatter og afgifter)
  DSI bestyrelsen er indstillet på at der fremadrettes varsles skatte og afgifts lejestigning således at den udmøntes samtidig med fremtidige nettoprisindeksforhøjelser som er beskrevet i lejekontrakter fra 1.1 2018. Man er ligeledes indstillet på at en sådan forhøjelse ikke udmøntes hvert år men kan være afhængig af størrelsen på skatte og afgiftsstigningen.
  Dette indebærer at lejen forhøjes samtidigt nemlig 1.7.
  Den kommende skatte og afgift stigning beregnes fra 2016 som er grundlaget for den nuværende leje.
  KS udleverede en oversigt over beregningen.
   
 5. EVT
  intet under dette punkt
   
   
  Næste møde d. 3. 12 kl. 10.00 
   

 

Referat fra Kvartalsmøde 2 2018. Den 11. juni

Deltagere i mødet:
Karen Krause, Orla Jensen, Kjeld Nielsen, Erik Stubbe Teglbjærg, Henrik de Linde og Karin Short

Mødet indledtes med en "markvandring"

Ellebjergvej 14. Belægningen langs huset mod kældernedgang ligger meget ujævnt. Denne renoveres efter sommerferien 2018.

 

Altanrenovering i afdelingerne 1 og 2 udføres i 2019. På grund af arbejdets karakter vil der mens arbejdet pågår være opsat stillads.

 

Ny nedgravet affaldsløsning placeres for afdeling 5 og afdeling 1 (Ellebjergvej opgangene) på dette sted. Der afventes de sidste myndighedsgodkendelser, før arbejdet kan udføres. Der laves ligeledes ny affaldsløsning i afdeling 2 og 4. 
Der er endnu ikke taget stilling til hvad de tidligere ”affaldsrum” skal anvendes til. Der er udtrykt ønsker fra beboerne om systue og mere plads til cykler

 

Kørebanen Femmøllervej er ujævn og ”bumblet”. Aarhus Vand har givet tilsagn om at dette udbedres når kloakeringsarbejdet er afsluttet med bassiner i Forteparken. Altså vi må væbne os med tålmod


Storskralds pladsen findes ved garagerne i afdeling 3. Der findes anvisning til hvad der er storskrald og hvorledes dette skal sorteres. Denne anvisning vil fremadrettes sættes i ”Praktisk Mappe”

 

Der er hæk planter der er gået ud ved ”den røde plads” afdeling 3. Dette skyldes, at der løber en vandåre langs garagerne, og denne giver ”gro problemer” for de nye hækplanter. Der er opmærksomhed på dette. Der findes en alternativ løsning såfremt problemet ikke løser sig.

 

Vaskepladsen ved afdeling 3. Beboerrepræsentationen overvejer om der skal laves faste tider på bilvask af hensyn til beboerne med altan op til vaskepladsen

 

Øvrige observationer:
Rønnebærtræer ”drypper” på de parkerede biler og fuglene ”klatter”. Der har ikke før været klager omkring Rønnebærtræer, der i mange år har stået ved parkeringen Sletterhagevej 61-65. De nye træer, der er plantet, giver en sammenhæng og erstatter de træer, der blev fældet i forbindelse med masterne til letbanen.

Fjernes ukrudt ved og under buske? Da vi betegner de grønne områder ”park” vil man ikke opleve, at der sker den samme pasning som, hvis der var tale om en parcel have. Er der beboere, der har lyst til at lave et ”lugehold”, er man meget velkomne til det. Teknisk afdeling holder de grønne områder efter en årsplan.

Nogle har sagt at der er uønskede huller/ujævnheder på krolfbanen. Vi giver dette videre til Fortefitness, som har ”ejerskabet” og ansvaret for denne.

Det fremadrettede samarbejde mellem beboerrep og Fortegården.
KS skriver referat og sender dette til formanden til gennemlæsning. Når dette er gjort, sættes det på hjemmesiden.

Dagsordenspunkter afleveres til henholdsvis Fortegården og Beboerrepræsentationen forud for Kvartalsmøderne, således at vi hver især kan forberede os.

Beboerrep. sikrer at informationer der er væsentlige, tilgår beboerne via FortegårdsNyt.

Er der sager, der ønskes drøftet mellem kvartalsmøder, henvender man sig blot og arrangerer et møde om den aktuelle sag, som man i forvejen orienterer om.

Parkering:
Parkeringsforhold blev drøftet – særligt parkeringsproblemer på Sletterhagevej. Beboerrepræsentationen foreslår at der etableres skråparkering. Et sådan tiltag vil hav én omkostning fra 150.000 kr. Det kan indebære en forbedringsforhøjelse for beboerne i afdeling 2. (Er prisen som her nævnt vil det betyde en forhøjelse på ca. 20 kr. pr. måned i en bolig på 75 m2.)

Vi arbejder videre på sagen.

Evt.
HDL kontakter ejerforeningen 11-13 Tirstrupvej vedr. lampe.
Efter udskiftning af elementer i elevatorerne Tirstrupvej 9-15 og Sletterhagevej 61-65 har vi ikke oplevet stop i driften.

De steder hvor der er utætheder i entredørene, kan der påmonteres tætningslister, og den enkelte beboer kan rette henvendelse til Teknisk Afdeling.

I forbindelse med efterlysning af bænke, der tidligere har været placeret i området, vil Henrik de Linde undersøge hvorvidt disse kan genplaceres.

 

 

Referat fra kvartalsmøde 1. 2018. (inkl. Markvandring)  05.03.18

 

Deltagere: Knud Grønbæk, Georg Aatorp, Karen Poulsen, Henrik de Linde og Karin Short.

Referent: Karin Short.

Godkendelse af referat fra kvartalsmøde 4. 2017.
Referatet blev godkendt.

Markvandring /vedligehold.
På grund af vejret blev drøftelsen af vedligehold foretaget inden døre.

Affaldsløsninger afdeling 1,2,4 og 5.
På grund af kravet om affaldssortering samt hygiejnemæssige og miljøhensyn, vil der blive etableret nedgravede affaldsløsninger, og affaldsskaktene i opgangene vil blive lukket.

Der etableres 2 affaldsstationer på Sletterhagevej ved afdeling 2
1 affaldsstation ved afdeling 5 og halvdelen af afd.1. 1 på Femmøllervej til halvdelen af afd. 1 og 1 affaldsstation ved nr. 26 på Tirstrupvej.

Det forventes at arbejdet er færdiggjort med udgangen af maj 2018. Omkostningen for dette arbejde bekostes af Fortegården, og således vil der ikke varsles lejeforhøjelse til beboerne, selvom dette er en mulighed i lejeloven (en forhøjelse der ville beløbe sig til 8 kr. pr. m2 pr. år. Eks en lejlighed på 65 m2 ville få en varslet forhøjelse på 8 kr. x 65 m2 = 520 kr. årligt eller 43 kr. pr måned.)

I forbindelse med etableringen af den nye affaldsløsning vil der på Sletterhagevej blive lavet opstregning af parkeringspladser.

Der vil i 2018 etableres ny belysning i opgang og kælder i afdeling 1 Ellebjervej 14-20, samt kælder på Femmøllervej.
Der opsættes LED belysning, som tændes via bevægelsescensorer.

Der er ikke planlagt anden større vedligehold i året.

Almindeligt vedligehold vil pågå som vanligt i teknisk afdelings årshjul. Eks algefjernelse på sokler og betondæk, klipning af hæk og beplantning mv.

Erhvervslejemål Tirstrupvej 1/3
Erhvervslejemålet ombygges til en beboelseslejlighed til udlejning til den kendte målgruppe. Det vil blive en 2 rumsbolig med soveværelse og bad/toilet en suite, køkken alrum, stue og entre med gæstetoilet. Boligen er 70 m2. Vi forventer at dette byggeri vil påbegyndes efter sommerferien, når de nødvendige myndigheds tilladelser er indhentet, og opgaven har været i udbud.

Nye lejekontrakter pr. 1.1 2018.
Beboerrepræsentanterne fik udleveret kopi af § 11 i lejekontrakten som kort blev gennemgået.

1 årsgennemgang og voldgiftssag.
1 års gennemgangen er nu afsluttet i forlængelse af, at der er kommet en løsning på elevator problematikken (jf. seneste FortegårdsNyt) Det betyder at garantien nu kan nedskrives og der står et restbeløb til 5 års gennemgangen er afsluttet.

Voldgiftssagen vedrørende dagbøder kommer for voldgiftsretten i maj.

Det er alles opfattelse at den service Kone har på vores elevatordrift fungerer som den skal.

Affaldscontainere
Der er i afdeling 3 (Tirstrupvej 1-3-5-7) opsat en ekstra container til pap og papir. Det ser ud til at dette i højere grad kan kapere mængden af papir og småt pap. Ekstra containere til de resterende 2 blokke i afd. 3 er bestilt men er stadig i restordre.

Oprydning bag garager ved afdeling 3.
Teknisk afdeling har ”materialeplads” bag garagerne i afdeling 3. Dette er det eneste mulige sted på Fortegården, at en sådan kan placeres. Da der ikke er etableret gangsti bag garagerne, er det således ikke et område, der er tænkt til at beboere mfl. skal færdes.

Således vil man opleve, at der i dette område forefindes diverse materiel, som anvendes eller opbevares af teknisk afdeling.

Håndlister ved nodeantikvariat.
Alle udendørs håndlister vil blive efterset når foråret melder sig. Eventuelt opretning /vedligehold vil udføres på det tidspunkt.

For megen saltning på Fortegården.
Der er en opfattelse af at der saltes unødigt meget på Fortegården. Teknisk afdeling har fokus på, at det skal være så sikkert som muligt at færdes udendørs for beboergruppen – dette indebærer at der hellere saltes lidt for meget end lidt for lidt. Det kan opleves, at der i forbindelse med glatføre også spredes sand. Dette sker når vi kommer under 5 minusgrader, da saltning ikke hjælper ved sådanne temperaturer.

EVT.
Intet til dette punkt.