Gå til hoved-indhold

Referater af bestyrelses- og kvartalsmøder

Se venligst referater i underpunkterne under de respektive år

Referat af bestyrelsesmøde den 4.12.2019

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 4.12.2019

Til stede: Knud (formand), Keld (kasserer), Orla (supl.) og Lena (sekretær)
 

NB! I Fortegårdsnyt for dec./jan. omtalte Karin Short etablering af skråparkering ved Ellebjergvej. Det er skråparkering ved Sletterhagevej, det drejer sig om.
 

 1. Siden sidst
 1. Seminar i Grenå d. 14.- 15.11.2019

Knud (formand) og Keld (kasserer) deltog for beboerrepr.

Det er positivt at få talt på tværs af de forskellige grupper, DSI Fortegården består af.

Seminaret kom desværre skidt fra start, idet oplægsholderen kom meget for sent – først til frokost. Desværre var oplægget – modsat ved sidste års seminar – meget teoretisk og svært at forholde sig til.
 

 1. Fra kvartalsmødet
 1. Hjertestarter(e)

Foranlediget af en meget relevant beboerhenvendelse har Knud søgt Trygfonden om en hjertestarter. Først omkring juni 2020 kan vi forvente svar på ansøgningen.

Beboerrepr. anskaffer inden da en starter for repr.’s midler.

Den opstilles på hjørnet af Femmøllervej/Sletterhagevej.

Når/hvis Trygfonden, som forventet bevilger en starter, foreslår vi den opstilles på hjørnet af Tirstrupvej/Sletterhagevej ved afd. III.

Den/de registreres!
 

 1. Fra kassereren

Indestående d.d.

113.099,96 kr.
 

 1. Fra beboere
 1. Forespørgsel vedr. hjertestarter(e) (se pkt. 2 a)

Knud har svaret forespørgeren.

 1. Fjernelse af korkopslagstavle Ellebjergvej 12

Tavlen var udtjent og er fjernet.

 1. Vende spørgsmålet om mulighed for anvendelse af fællesarealer til frysere

Spørgsmålet bringes op på 1. kvartalsmøde i 2020.

 

 1. Årsmøde 2020

Årsmødet afholdes fredag den 20. marts 2020. Mødet starter kl. 12.00 med et let traktement.

Mødet ”detailplanlægges” på næste møde i beboerrepr.

 1. Ideer til forretningsorden

Vi behandler pkt. på næste møde i beboerrepr., hvor vi alle medbringer ideer til en sådan.

 1. Ny mødedato i beboerrepr.

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 10-12.
 

 1. Evt.
 • Uklarheder vedr. rettigheder og pligter ved anvendelse af datastuen

Søges afklaret på 1. kvartalsmøde i 2020.

 • Ved problemer med ansatte eller deres udførelse af arbejdsopgaver skal man rette henvendelse til teknisk afd.


Risskov, den 7.12.2019

Lena Ripa Damhoff

 

Siden er opdateret  den 19.12.2019

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 6.11.2019

Fortegårdens beboerrepræsentation 

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 6.11.2019
Til stede: Knud Høgh (formand), Keld Nielsen (kass.), Lena Damhoff (sekretær) og Orla Jensen (supl.)

1. Beboerrepræsentationens kommunikation til lejerne
a. Referater lægges på hjemmesiden af sekretæren, så snart de er godkendt og bringes i det først mulige Fortegårdsnyt.
b. Referater af kvartalsmøder lægges ind på hjemmesiden og bringes ligeledes i det først mulige Fortegårdsnyt.

2. Siden sidst
a
. Fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12 er udjævnet ultimo okt. 2019. Beboerne er orienteret i Fortegårdsnyt nov. 2019.
b. Afmærkning med gule striber ved affaldsøerne på Sletterhagevej er sket. Det lader til at have den ønskede effekt: fri adgang til tømning af affaldscontainerne.
c. Områderne ved skraldeøerne er udbedret og fundet i orden. Dog kunne de optimeres med flise(r) fra fortov ind til øerne.
d. Skråparkeringen ved afd. 2 på Sletterhagevej forventes etableret i foråret 2020. Opgaven er sendt i udbud. Vi afventer de endelige forslag og finansiering, som vi til den tid skal tage stilling til. Keld kontakter Århus Lejerforening vedr. muligheder for finansiering.
e. Grønt udvalg (fra beboerrepræsentationen Knud og Orla) har været på en inspirerende ekskursion til to oplevelseshaver. Den ene ved plejecenteret Othello i Fredericia, den anden ved plejehjemmet Rise Parken i Rødekro ved Åbenrå. Særligt den smukke og spændende have i Rise Parken gjorde et stort indtryk på deltagerne. Udvalget har efterfølgende haft et møde her i Fortegården med to repr. for Hedeselskabet. Man så på muligheden for at lave en sådan oplevelseshave for alle her på stedet. De kommer på genvisit i december med en plan for mulig etablering af en have i hjørnet ved afd. 1 (Femmøllervej) og plejeboligerne. Haven søges etableret via fondsmidler.

3. Fra kassereren
Indestående d.d. 109.000 kr. 

4. Fra beboere
Flere henvendelser fra beboere vedr. kort varsel til oprettelse af ny PBS-aftale vedr. huslejebetaling fra november 2019. Det skabte lidt ”uro”, og mange har brug for hjælp fra familie eller andre i sådan en situation.
 

5. Punkter til kommende kvartalsmøde to. d. 28.11.2019 kl. 10-12
a.
. Mere skånsom fejning ved parkerede biler.
b. ”Nyt” vand.

6. Seminar i Grenå d. 14. - 15. november 2019
Knud og Keld deltager som repr. for beboerrepr.

7. Ny mødedato for beboerrepr.
Næste møde holdes onsdag den 4. december 2019 kl. 10.00-12.00.

8. Årsmøde 2020
Behandles på vores næste møde. 


9. Evt.
a. De gammeldags nøgler til vores arkiv-/mødelokale i kld. på Tirstrupvej blev arkiveret skråt! Der er sat kodelås på. Lokalet bruges nu også til systue.

Risskov, den 8.11.2019
Lena Ripa Damhoff

Referat fra kvartalsmøde nr. 3 den 25. oktober 2019

Referat fra kvartalsmøde nr. 3 D. 25.oktober 2019

Deltagere: Orla Jensen, Lena Damhoff, Keld Nielsen, Henrik de Line og Karin Short
 

Udjævning af fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12.
Dette punkt blev drøftet på årets første møde. Fliser der blev observeret som risiko for at man kunne falde blev straks oprettet. Der mangler nu en omlægning af resten af fliseforløbet. Vores anlægsgartner er i huset i oktober måned og her vil denne slags opgaver løses.

Hvilken vedligehold foretages af altanerne i afd. V?. Hvad er standarden herfor?
I afdeling V er der tilbygget ”udestuer”, disse blev renoveret i 2011 ca. De gamle udestuer blev revet ned, og der blev etableret ny beklædning med udluftning og nye vinduer. Materialet, der er anvendt på ydersiden, er vedligeholdelsesfrit, og skal således ikke males. Beboerne oplever at der er sorte streger, som ses på ydersiden ned af beklædningen. Det kunne måske hjælpe at man når vinduespudseren er på besøg, beder ham om at tørre grundigt af efter sig. På baggrund af ovenstående er der ikke planlagt særlig løbende vedligehold på bygningen, da denne er konstrueret ”vedligeholdelsesfri”

Afmærkning af kantsten med gule striber ved affaldsøerne på Sletterhagevej, så parkering undgås der. Bl.a. af hensyn til tømning af containerne.
Afmærkningen er etableret med ”fede” gule striber og vi håber at parkeringsadfærden retter sig ind herefter.

Tidshorisont for etablering af skråparkering på Sletterhagevej.
Beboerrepræsentationen er indstillet på at etableringen af parkeringspladser gennemføres med en beregnet forbedringsforhøjelse til beboerne i afdeling 2. Der vil i forbindelse med arbejdets udførelse opsættes skilt der informerer om at parkering er forbehold afdelingens beboere.
Der vil blive indhentet tilbud fra 3 udfører og den billigste tilbudsgiver vil udføre opgaven. Der kan etableres godt 40 parkeringspladser ved at lave skråparkering. Dette indebærer at beplantning op mod banelegemet og skel vil skulle fjernes.
Der vil blive lavet forberedelse til etablering af el- stander til opladning af el- biler.
Arbejdet udføres så snart det er muligt – det vil være realistisk at forvente at der vil betyde at det sker i foråret 2020.

Mulighed for stolelifte i forbindelse med trapperne.
Dette har tidligere været drøftet på Fortegården. Konklusionen var at man ikke ønsker at etablere sådanne, da konstruktionen ikke har en gennemgribende effekt. De kan ikke opfylde målet om niveau fri adgang.

Vision: Etablering af elevatorer, evt. ved tilføjelse af ekstra etage.
Dette emne blev drøftet på mødet. Det er i forbindelse med etablering af elevator blevet undersøgt muligheden for elevatorer i alle afdelinger. Man har undersøgt om bygningerne kan ”bære” en elevator konstruktion. På det tidspunkt var konklusionen at alle afdelinger på nær afdeling 4 kan bære elevatorer som vi har i afdeling 3.
Det er DSI bestyrelsens holdning at man er villige til at se på mulighederne hvis, der kommer et stærkt ønske fra beboerne om elevatorer.

Vi opfordrer beboerrepræsentationen til at drøfte emnet på årsmøder.
 

EVT.
Intet under dette punkt

Fortegårdens beboerrepræsentation

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 4.9.2019

Til stede: Knud Høgh (formand), Keld Nielsen (kass.) og Lena Damhoff (best. medl.)

Afbud: Orla Jensen (supl.)

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 1. Vi indføjer et nyt fast pkt. ”Fra kassereren” med status for regnskabet.
 2. Pkt. skråparkering og udbedring af området ved skraldeøer tilføjet under ”Siden sidst”.
 1. Fra kassereren

Indestående pr. 19.8.2019: 112.486,71 dkk.

 

 1. Siden sidst
 1. Ny Stofaaftale effektueres pr. 1.10. med en afgift på 185 kr./md.

(d. 1.9. er der opkrævet 180 kr. med husleje, jf. sept. nr. af Fortegårdsnyt)

Taget til efterretning.

 

 1. Indbrud i kld. mv. d. 17. - 18. aug. 2019, jf. mail fra Henrik de Linde

Orientering fra Fortegården til alle beboere om hændelsen er påkrævet, så alle får besked om, hvad der rent faktisk er sket og hvad, der er gjort nu og for at sikre mod lignende hændelser fremover.

Beboerrepr. (Lena) beder Karin Short om dette.

 1. Skråparkering

En løsning skulle være på vej. Vi tager emnet op igen på 3. kvartalsmøde den 25.9.2019.

 

 1. Udbedring af området ved skraldeøerne

Der er bl.a. på Sletterhagevej jord mellem/ved containerne. Det dur ikke, da det ”mudrer” til., og dette bæres videre.

Vi foreslår fliser, chaussésten ell. lign. omkring containerne.

 

 1. Nyt fra kvartalsmødet d. 4.7.2019

Knud modtager referaterne, som videresendes til øvrige best. medl.

 

 1. Fra beboere
 1. Mulighed for stolelifte i forbindelse med trapperne.

Tages op på næste kvartalsmøde (se nedenfor).

 

 1. Hvilket vedligehold af altanerne i afd. V foretages af Fortegården?

Tages op på næste kvartalsmøde (se nedenfor).

 

 

 1. Punkter til kommende kvartalsmøde on. d. 25.9.2019 kl. 11-13

 

 1. Udjævning af fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12.

(Delvist udført)

 

 1. Hvilket vedligehold foretages af altanerne i afd. V? Hvad er standarden herfor?

 

 1. Afmærkning af kantsten med gule striber ved affaldsøerne på Sletterhagevej, så parkering undgås der. Bl.a. af hensyn til tømning af containerne.

 

 1. Tidshorisont for etablering af skråparkering på Sletterhagevej.
 1. Mulighed for stolelifte i forbindelse med trapperne.

 

 1. Seriøs vision: Etablering af elevatorer, evt. ved tilføjelse af ekstra etage med ”penthouselejligheder”.

 

 1. Mødedato(er) i Beboerrepræsentationen og reservere lokale

Torsdag d. 14.11.2019.

 (4. kvartalsmøde er torsdag d. 28.11.2019 kl. 10-12).

Evt.

Risskov, d. 6.9.2019

Lena Ripa Damhoff

 

 

Referat af bestyrelsesmøde on. d. 12.6.2019

 1. Godkendelse af ref. af møde d. 4.4.2019

Godkendt.

Pkt. udgår fremover, da øvrig best. melder tilbage, når ref. er udsendt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Skråparkering tilføjet under Siden sidst.

 

 1. Siden sidst
 1. Skråparkering ved Sletterhagevej

S/I Fortegårdens bestyrelse har indhentet nyt tilbud fra firmaet Hoffmann pga. nye ønsker.

Tidshorisonten for etablering af skråparkering kendes ikke d.d.

Knud Høgh forhører sig om status for denne på mødet med Fortegårdens bestyrelse d. 13.6.2019.

 

 1. Skilt med husorden vedr. bilvasketider

Er som aftalt på 1. kvartalsmøde d. 24.4.2019 hængt op på gavlen ved vaskepladsen ved Sletterhagevej.

 

 1. Etablering af tørrerum i tidl. affaldsrum i kælder, Ellebjergvej 12

Er sket.

 

 1. Status for cykelmærkning

Der er ryddet op i cyklerne, og det har givet mere plads.

Procedure:

 1. cyklerne bliver mærket med strips i april
 2. cyklernes ejere fjerner stripsene senest 1. maj
 3. efter 1. maj opmagasineres cykler med strips

 

 1. Møde med Stofa om ny kollektiv aftale

(Keld Nielsen deltog)

S/I Fortegården har en kollektiv TV-ordning med Stofa.

Den er blevet fornyet med virkning fra den 1. 10. 2019.

Antenneafgiften bliver fra denne dato 185 kr./md. pr. lejlighed.

Den enkelte lejer kan tilvælge en anden TV-udbyder.

Opsigelsesfristen er løbende måned plus en måned.

Henvendelse herom skal ske til S/I Fortegårdens administration.

 

 1. Varsling af lejeforhøjelse den 28. marts 2019

Beboerrepr. gjorde indsigelse mod den.

Er som den skal være iflg. Århus Lejerforening.

 

 

 1. Ny varsling af lejeforhøjelse dateret d. 28. maj 2019

Vi gennemså den og mener, den er, som den skal være.

 

 1. Varmeregnskab 2018

Er reguleret med huslejeopkrævningen for maj 2019.

 

 1. Udjævning af fliser ved gavlen af Ellebjergvej 12

Delvist udført. Stykket længst mod den lille trappe er omlagt.

 

 1. Rækværk

Der er monteret nyt rækværk ved gangsti over plænen ned til plejehjemmets vestfacade.

 

 1. Punkter til kommende kvartalsmøde to. d. 4.7.2019 med Fortegården
 1. Tidshorisont for etablering af skråparkering ved Sletterhagevej
 2. Udjævning af de resterende gangfliser langs nordfacaden ved Ellebjergvej 12E – hvornår?
 3. Udbedring af asfalt på P-plads ved Ellebjergvej 12 – hvornår?
 1. Mødedato(er) i Beboerrepræsentationen og reservere lokale

3. kvartalsmøde fastlagt til to. d. 26.9.2019 og 4. kvartalsmøde til to. d. 28.11.2019 (begge datoer fastlagt på 1. kvartalsmøde d. 24.4.2019).

Vi aftalte ikke vores mødedatoer.

 1. Evt.

Referatmappen med de fysiske ref. opbevares pt. hos formanden Knud Høgh.

 

Risskov, d 15.6.2019

Lena Ripa Damhoff

 

Referat af ekstraordinært beboermøde i Fortegården den 4.4. 2019

Til stede: 13 beboere - inkl. to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant fra beboerrepræsentationen.

 

Orla Jensen, supl., indledte mødet og opridsede baggrunden for afholdelse af det.

Lovligheden af indkaldelse til mødet blev betvivlet af en af de tilstedeværende beboere.

Vi stemte om flg. forslag til husordenen

”Bilvask kan finde sted på Fortegårdens bilvaskeplads mandag til fredag fra klokken 10.00 til klokken 18.00 og lørdag fra klokken 9.00 til klokken 13.00.”

Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for (heraf fire via fuldmagt), ingen stemmer imod og en beboer stemte ikke.

 

Risskov den 5.4.2019

Lena Ripa Damhoff

 

 

 

Siden er opdateret 10.11.2019