Gå til hoved-indhold

Vedtægter for Fortegårdens Datastue

Vedtægter til udskrift

§ 1. Navn og hjemsted
Fortegårdens Datastue
Tirstrupvej 20, kld.
8240 Risskov
Datastuen (cvr.nr 31123062) er en selvstyrende aktivitet på Fortegården.
Såvel beboere i Fortegården, som andre, kan deltage i Datastuens kursustilbud.
Telefonnummer: 2274 0822.
E-mail: forte@live.dk

§ 2 Formål:
At udbyde kurser i IT, organisere praktisk hjælp til brugerne, samt bistå CUG,
Beboerrepræsentationen og Beboerforeningen med rådgivning og praktisk  
hjælp i forbindelse med Fortegårdens hjemmeside.
For de frivillige medarbejdere i Datastuen er der metodefrihed i valg af Undervisningsform.

§ 3 Organisation
Datastuens øverste myndighed er datastuens bestyrelse, bestående af 4 medlemmer. Beboerforeningens bestyrelse udpeger formanden samt yderligere et medlem blandt Fortegårdens beboere. De øvrige to medlemmer vælges af og blandt lærergruppens medlemmer. Ved forfald sker der nyvalg. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær og formulerer selv sin forretningsorden, som godkendes af Fortegårdens administration.
Andre kan efter bestyrelsens anmodning deltage i et bestyrelsesmøde.  
De aktive frivillige, benævnt lærergruppen, forestår den daglige drift inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Ophører man med undervisning eller faste funktioner i Datastuen, udtræder man samtidig af lærergruppen.

§ 4 Økonomi
Udgifterne til Datastuens drift afholdes dels ved økonomisk tilskud fra Den Selvejende Institution, Fortegården ( DSI) dels ved brugerbetaling, som fastlægges af lærergruppen og godkendes af Datastuens bestyrelse.
Fortegården stiller vedlagsfrit lokaler, inkl. telefon, vand, varme, el og forsikring til rådighed mod at Fortegårdens beboere vederlagsfrit kan benytte Datastuens tilbud. Datastuens samlingsstue kan vederlagsfrit benyttes af beboere i Fortegården efter aftale med en af lærergruppen udpeget ”vært”.

§ 5 Ændring af vedtægt
Ændring af Datastuens vedtægt forelægges DSI – bestyrelsen.

§ 6 Opløsning af Datastuen
Datastuen opløses, når der ikke længere kan findes ulønnede frivillige til at  varetage driften af Datastuen. Evt. ubrugt offentligt tilskud tilbageføres og øvrige økonomiske midler samt inventar tilfalder Fortegården.

Udskriv Vedtægter som dokument