Gå til hoved-indhold

Årsmøder

Årsmøde 2024

Datastuens årsmøde bliver afholdt i forbindelse med Beboerforeningens årsmøde, torsdag den 25. april kl. 13:00.

Datastuen kommer i begyndelsen af mødet sammen med Kunstforeningen.

Klik:  Datastuen i Fortegårdens årsberetning for 2023 ved formand Per Søgaard: 

 

Årsmøde 2022

Årsmødet i 2022 afholdes tirsdag den 3. maj kl 15 i Fortegårdens Store Sal.

De enkelte punkter på mødet kan ses ved at klikke på det ude til venstre.

- Referat,
- Indkaldelse,
- Dagsorden,
- Bestyrelsens forslag til nye vedtægter og 
- Regnskab for perioden 1/1-31/12-2021.

Referat af årsmøde 3/5-2020

Årsmøde i Datastuen tirsdag den 3. maj 2022 kl. 15

Datastuens årsmøde afholdes i Fortegårdens Store Sal tirsdag den 3. maj kl. 15.
Dagsorden og regnskab fremkommer senere.

Årsmødet er flyttet grundet Corona- & influenza-epidemi m.m.
Vi beklager.

Pva. Bestyrelsen i Datastuen i Fortegården/Eggert, Fortegården, tirsdag den 22. marts 2022

 

Dagsorden for årsmøde 3/5-22

ÅRSMØDE 2022

Der indkaldes til årsmøde i DATASTUEN tirsdag d. 3/5 kl 15 i Store Sal

(Erstatning for det aflyste møde d. 22/3.)

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET:

 1. Valg af mødeleder
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab for perioden 15.10.21 – 31.12.2021
 5. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen
  i hænde senest 2 uger før årsmødet.
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
 7. Eventuelt.

Om årsmødet: Mødets væsentligste indhold er fremlæggelse og vedtagelse af et ændringsforslag til Vedtægter for Datastuen.

(Vedtægtsforslaget, der fremsættes af bestyrelsen under pkt. 4 på dagsordenen, kan ses i receptionen, ligesom det vil være at finde på hjemmesiden).

     P.B.V.

     Johs. Morre Pedersen

     Form. for bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Vedtægter for Fortegårdens Datastue.


§ 1. Navn og hjemsted
Fortegårdens Datastue
Tirstrupvej 20, kld.
8240 Risskov
Datastuen (cvr.nr 31123062) er en selvstyrende aktivitet på Fortegården. Såvel beboere i Fortegården, som andre, kan deltage i Datastuens kursustilbud.
Telefonnummer: 2274 0822. E-mail: forte@live.dk

§ 2 Formål:
At udbyde kurser i IT, organisere praktisk hjælp til brugerne, samt bistå CUG, Beboerrepræsentationen og Beboerforeningen med rådgivning og praktisk  hjælp i forbindelse med Fortegårdens hjemmeside.
For de frivillige medarbejdere i Datastuen er der metodefrihed i valg af Undervisningsform.

§ 3 Organisation
Datastuens øverste myndighed er datastuens bestyrelse, bestående af 4 medlemmer. Beboerforeningens bestyrelse udpeger formanden samt yderligere et medlem blandt Fortegårdens beboere. De øvrige to medlemmer vælges af og blandt lærergruppens medlemmer. Ved forfald sker der nyvalg. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær og formulerer selv  sin forretningsorden, som godkendes af Fortegårdens administration.
Andre kan efter bestyrelsens anmodning deltage i et bestyrelsesmøde.  
De aktive frivillige, benævnt lærergruppen, forestår den daglige drift inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Ophører man med undervisning eller faste funktioner i Datastuen, udtræder man samtidig af lærergruppen.

§ 4 Økonomi
Udgifterne til Datastuens drift afholdes dels ved økonomisk tilskud fra Den Selvejende Institution, Fortegården ( DSI) dels ved brugerbetaling, som fastlægges af lærergruppen og godkendes af Datastuens bestyrelse.
Fortegården stiller vedlagsfrit lokaler, inkl. telefon, vand, varme, el og forsikring til rådighed mod at Fortegårdens beboere vederlagsfrit kan benytte Datastuens tilbud. Datastuens samlingsstue kan vederlagsfrit benyttes af beboere i Fortegården efter aftale med en af lærergruppen udpeget ”vært”.

§ 5 Ændring af vedtægt
Ændring af Datastuens vedtægt forelægges DSI – bestyrelsen.

§ 6 Opløsning af Datastuen
Datastuen opløses, når der ikke længere kan findes ulønnede frivillige til at  varetage driften af Datastuen. Evt. ubrugt offentligt tilskud tilbageføres og øvrige økonomiske midler samt inventar tilfalder Fortegården.

Regnskab for 1/1-31/12-2021

Gældende Vedtægter fra årsmøde den 15/10-2022

Indhold Årsmøde 15/10-2022

Indhold:

- Referat v. Inger Marie Grell
- Den nye vedtægt
- Bestyrelsens forslag til ny vedtægt
- Forslag til ny vedtægt fra Beboerforeningen, CuG og Beboerrepræsentationen
- Regnskab 2020
- Regnskab 2019
- Gældende vedtægt

Referat af årsmøde i Datastuen 15/10-2021

Vedtægter for Datastuen

Forslag til ændring af vedtægter (klik på linket)

Forslag til vedtægtsændring

27/9 2012

Vedrørende Årsmøde i Datastuen:

Vi er blevet orienteret om, at der på det kommende årsmøde i Datastuen skal behandles et forslag til vedtægter for Datastuen. Vi ønsker i den sammenhæng at fremsætte følgende forslag til behandling på årsmødet under punktet ”Behandling af indkomne forslag”:

Datastuen skal udbyde kurser i IT, organisere praktisk hjælp til brugerne, samt bistå CuG, Beboerrepræsentationen og Beboerforeningen med rådgivning og praktisk hjælp i forbindelse med Fortegårdens hjemmeside.

Begrundelse:

Datastuen er kendt for stor ekspertise i IT og som meget serviceorienteret overfor brugerne. Mange har haft stor glæde af Datastuen i de forløbne år, hvor Datastuen har været et ”flagskib” blandt Fortegårdens mange frivillig-aktiviteter. Vi ønsker med den foreslåede præcisering af Datastuens formål at sikre at dette også bliver tilfældet i fremtiden og Datastuen på den måde kan vedblive at bidrage til opfyldelsen af Fortegårdens værdier.

 

Stillet af:       Lena Ripa Damhoff (Beboerrepræsentationen)

                       Inger Marie Grell (CuG)             

                       Sven Poulsen (Beboerforeningen)

Regnskab 2020

Datastuen i Fortegården

Regnskab 2020

                                                Udgifter 2020                         Budget 2021
Møde-udgifter                                       0                                        500
Kontorartikler                                        0                                     3.000
Bank                                              1.193                                     1.200
Abonementer                                2.308                                     2.500
Software                                          699                                     1.800
Køkkenudgifter                                  86                                        500
Hardware                                     1.675                                      3.000
Diverse                                         3.166                                     3.100
Kørsel                                              301                                        200

Total                                             9.428                                   15.800

 

                                                    Indtægter 2020     Budget 2021

Tilskud fra D.s.I. Fortegården               15.000                      0
Tilskud fra Aarhus Kommune                 4.500                      0
Bidrag fra externe brugere                        460                      0

Total                                                  19.960                       0

Resultat                                             10.532

Kassebeholdning (bank) pr. 31.12.2020               kr 12.384,12

Regnskab 2019

Datastuen i Fortegården

Regnskab

                                                   Udgifter 2019                                       Budget 2020

Møde-udgifter                             3.113,09                                                    2.000
Kontorartikler                                 777,62                                                    3.000
abonementer                               2.765,25                                                    2.500
Software                                        622,00                                                    1.800
Køkkenudgifter                           1.059,90                                                    1.100
Hardware                                 18.907,70                                                     3.000
Diverse                                       2.220,46                                                    3.100
Kørsel                                              77,40                                                        500
Tilbageførsel                               1.720,69                                                           0

Total                                          31.264,11                                                  17.000

Indtægter
Tilskud fra Fortegården                        15.000                                15.000
Bidrag fra externe brugere                     4.110                                  2.000
Tilbageførsel                                          1.720                                         0

Total                                                     19.110                                17.000

Kassebeholdning (bank) pr.  31.12.2019           1.715,35

Gældende vedtægter for Datastuen

Vedtægter for Datastuen i Fortegården

§ 1 Navn og hjemsted

Datastuen Tirstupvej 20, kld. 8240 Risskov

Datastuen (CVR. nr. 31123062) er en selvstyrende aktivitet, tilknyttet Center uden Grænser (C.u.G) under Den selvejende Institution Fortegården.

Telefonnummer: 8721 5741.         E-mail: forte@live.dk                    Hjemmeside: www.fortegaarden.dk/datastuen

§ 2 Formål

 1. At være et socialt samlingssted for seniorer med interesse for IT i bredeste forstand.
 2. At udbrede kendskabet blandt seniormedborgere fil brug af IT i dagligdagen.

§ 3 Organisation

Datastuens øverste myndighed er Årsmødet (generalforsamling) .

Til at forestå den daglige drift af Datastuen vælges på årsmødet en bestyrelse for Datastuen bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Samtidig vælges 2 suppleanter samt en revisor. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være bosiddende i Fortegården.

Stemmeberettigede er lejere i D.s.l. Fortegården. Ved fraflytning udtræder man af datastuens bestyrelse.

Møder i Datastuens bestyrelse indkaldes efter behov af formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmer med angivelse af en dagsorden. Bestyrelsens beslutninger ved alm. flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over møderne udarbejdes et beslutningsreferat, som bringes på Datastuens hjemmeside.

§ 4 Økonomi

Fortegårdens Datastue tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Udgifterne til datastuens drift afholdes ved økonomisk tilskud fra D.s.l. Fortegården samt ved deltagerbetaling fra eksterne deltagere i datastuens aktiviteter. Deltagerbetalingen fastsættes af datastuens bestyrelse.

Bestyrelsen kan frit søge om tilskud til større anskaffelser fra anden side.

§ 5 Årsmødet

Årsmødet (generalforsamlingen) afholdes i marts måned, om muligt sammen med afholdelsen af Fortegårdens årlige beboermøde, Årsmødet i Fortegårdens Beboerforening og Årsmødet i Fortegården Beboerrepræsentation.

Årsmødets beslutninger træffes ved almindelig flertalsbeslutning.

Årsmødet indkaldes ved annoncering i Fortegårde NYT og på datastuens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel med en dagsorden, som skal indeholde følgende faste punkter:

 1. Valg af mødeleder
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Revideret regnskab og budget ül godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før årsmødet
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
 7. Eventuelt

Fortegårdens ledelse indbydes til at deltage i Datastuens årmøde med taleret, men uden stemmeret.

§ 6 Ændring af vedtægt

Ændring af Datastuens vedtægter kan vedtages af de fremmødte beboere på årsmødet i marts måned.

§ 7 Opløsning af Datastuen

Datastuen opløses, når der ikke længere kan findes ulønnede frivillige blandt Fortegårdens beboere til at varetage driften af Datastuen.

Ved opløsning af Datastuen skal et eventuelt ubrugt offentligt tilskud tilbageføres. Øvrige økonomiske midler samt inventar tilfalder Fortegården.

Således vedtaget på ekstraordinært lærermøde (generalforsamling) den 16 januar 2020

 

Jørgen Munck               Eggert von Cappeln            Leo Schlattner

Mødeleder                    Medlemmer af Forremingsudvalget