Gå til hoved-indhold

Beboerforeningens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

1. Vedtægterne gælder:

Fortegårdens Beboerforening

Femmøllervej 10, 8240 Risskov

§ 2 Medlemskreds

1. Beboere i en af Fortegårdens afdelinger:

Afd. I Ellebjergvej 14-20 / Femmøllervej 2-6

Afd. II Sletterhagevej 31-47

Afd. III Tirstrupvej 1-15 / Sletterhagevej 61-65

Afd. IV Tirstrupvej 20-28

Afd. V Ellebjergvej 12 A-H

§ 3 Formål

1. Beboerforeningens formål er at være forum for møde mellem beboerne og at formidle lokale initiativer og afholde arrangementer i samvirke med Fortegårdens ledelse.

§ 4 Økonomi1. Beboerforeningen kan efter nærmere aftale modtage og formidle tilskud fra Fortegården til dækning af udgifter ved foreningens arbejde. Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til Årsmødet til godkendelse på mødet.

2. Regnskabsår er kalenderåret.

§ 5 Årsmødet

Årsmøde for alle beboere afholdes hvert år i marts eller april måned. Dersom Den Selvejende Institution Fortegården afholder et årligt beboermøde, søges Årsmødet afholdt i forbindelse hermed.

Årsmødet er Beboerforeningens øverste myndighed.

Indkaldelse til Årsmødet sker med mindst tre ugers varsel ved opslag i opgangene samt ved indrykning i FortegårdsNYT og på Fortegårdens hjemmeside, www.fortegaarden.dk. Eventuelle bilag fremlægges i Fortegårdens

reception og lægges på hjemmesiden. Fortegårdens ledelse indbydes til at deltage i mødet med taleret, men uden stemmeret.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2 Beboerforeningens beretning og fremtidige virke

3. Forelæggelse og godkendelse af Beboerforeningens årsregnskab samt budget for det følgende år.

4. Indkomne forslag vedrørende Beboerforeningen. Skriftligt formulerede forslag skal være formanden i hænde senest to uger før årsmødet

5. Skriftligt valg af bestyrelse for Beboerforeningen:

Formand vælges særskilt for 2 år i lige årstal

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal

I det år, hvor disse vedtægter vedtages, skal der ske valg af 4 personer for 1 eller 2 år. De to, som opnår det højeste stemmetal, er valgt for den længste periode.

5. Valg af to suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

c. Valgbare er alle beboere i Fortegården, jævnfør § 2. Hvert lejemål har kun 1 stemme. Årsmødets beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Efter hvert valg konstitueres bestyrelsen med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6 Ekstraordinært beboermøde

Ekstraordinært beboermøde kan indkaldes med angivelse af dagsorden og med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen eller 1/4 af beboerne.

§ 7 Daglig ledelse

1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

2. Efter hvert bestyrelsesmøde skrives et beslutningsreferat, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne samt til direktøren for Fortegården og lægges på For

tegårdens hjemmeside. www.fortegaarden.dk

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Udvalg

Bestyrelsen for Beboerforeningen kan nedsætte udvalg, såvel inden for bestyrelsen som udenfor, med henblik på aktiviteter som nævnt i § 3, stk. 1.

§ 9 Ændring af vedtægterne

1. Forslag til ændring af vedtægterne skal forelægges for alle beboerne sammen med indkaldelsen til et Årsmøde og kan her vedtages med mindst ¾ majoritet blandt de på Årsmødet fremmødte beboere.

2. Ændringen træder i kraft straks efter vedtagelsen og meddeles snarest til samtlige beboere gennem FortegårdsNYT og Fortegårdens hjemmeside.

§ 10 Opløsning af Beboerforeningen

1. Beslutning om opløsning af Beboerforeningen kan træffes på ordinært Årsmøde eller et beboermøde indkaldt med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, og med mindst ¾ majoritet blandt de fremmødte beboere, forudsat disse udgør mindst halvdelen af alle beboere. Er det fornødne antal ikke repræsenteret, kan opløsning besluttes ved et ekstraordinært møde, der skal afholdes tidligst 1 uge og senest en måned efter første møde. Ved dette ekstraordinære møde kan beslutning om opløsning træffes ved simpelt flertal uden hensyn til antal fremmødte beboere.

2. I forbindelse med opløsning af beboerforeningen træffer Årsmødet afgørelse om anvendelse af en eventuel formue.

Således vedtaget på årsmødet 24 april 2017