Gå til hoved-indhold

Referater af bestyrelsesmøder

Referat 14.03.2024

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 14.03.2024
Deltagere: Sven Poulsen, Leni Axelsen, Bashir Kermaly, Per Søgaard og Kate Kock Jensen
Afbud fra Ole Hammer.

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Godkendelse af Referat af møde den 06.02.2024

 3. Siden Sidst

  a. Meddelelser fra formanden

  b. Fra andre

 4. Årsmøde

  1. Udkast til indkaldelse med vedtægtsændring. 2. Regnskab 2023
  3. Forslag til budget 2024

 5. Forårsudflugt

 6. Ekstern bruger af systue - punktet slettes.

 7. Opslag i Fortegårds NYT om vævestue.

 8. Økonomi

 9. Næste møde

 10. Eventuelt

 1. Ad.1  Dagsorden godkendt

 2. Ad.2  Referat godkendt

 3. Ad.3  a. Kontaktpersonsmøde. Desværre kunne flere af havefolkene

Ad.4

ikke komme. Der var en god dialog.

Velkomstudvalget havde god nytte af det, Leni: måske skulle Jonna også en tur i værkstedet?

I Grøn Plan gruppen sidder nu Inge Hammer og Sven. Der har været et møde, og vi drøftede planen.
Sven har lavet et oplæg i FortegårdsNYT.
Vi fik det udleveret på mødet.

Vi har af Fortegården fået 5000 kr. i ekstra bevilling.
b. Kate: Jeg noterede på Kontaktpersons mødet, at det stadigt er

grønne områder, hvor man klan plante i mindre omfang. Sven: Oplæg fra Grønt udvalg - reager på det!

Kate: Nyt indlæg om systuen i Fortegårds NYT.
Billard kunne med fordel skrive i Fortegårds NYT, at der
er plads til flere deltagere.
Velkomstudvalget kan med fordele fortælle om det frivillige arbejde.

Årsmødet starter med indlæg fra Kunstforening og Datastue. Indkaldelse i april nummeret.
Opslag i opgangene. Der er et hold, som har meldt sig. Indkaldelse på hjemmeside.

Indkaldelse, regnskab og budget på hjemmeside. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning
3. Regnskab og budget 4. Indkomne forslag
5 Vedtægtsændringer:

forslag: § 4 ændres fra ”regnskabet udsendes sammen med indkaldel- sen til årsmødet” til: ”Regnskabet forelægges til godkendelse på Års mødet”.
forslag: at ændre §5 at ved at slette ”i lige årstal”.

 1. 6  Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer
  Bashir er på valg og ønsker ikke genvalg. Leni ønsker at holde op. Forslag: Kate, Per og Jørgen Vestergaard

 2. 7  Valg af 2 suppleanter
  Forslag: Christen Damgaard Nielsen og Birgitte Sjøl

 3. 8  Valg af Revisor og revisorsuppleant.’
  Kirsten Lundin og Inger Sørensen er på valg og villige til genvalg.

9. Eventuelt

Ad 5 Forårsudflugt.
Invitation i Fortegårds NYT i april nummeret. Reminder i maj nummeret Vi fik rutebeskrivelse og et skriv om Alheden og kartoffeltyskerne.

Ad.6 slettet
Ad.7 Vævestue: brug af udefra kommende?

Bestyrelsen ønsker ikke til deltagere udefra.
Ad.8 Sven havde mødt Torben Brandi på Dokk1 og havde takket for de 5000. ad.9 Næste møde: fastsættes efter Årsmødet

Vi møder ind den 25.04. kl. 12.00

Kate Kock Jensen Sven Poulsen (Sekretær) (Formand)

6. februar 2024

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 06.02.2024

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen, Bashir Kermaly,

Per Søgaard og Kate Kock Jensen

 

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af Referat af møde den 22.11.2023
  3. Siden Sidst

a. Meddelelser fra formanden

b. Fra andre

     4.  Evaluering af julefest

     5.  Møde med alle kontaktpersoner

     6.  Nyt Medlem til Grøn Plan Gruppe

     7.   Forårsudflugt

     8.   Årsmøde den  25.04.2024 kl. 13.00

     9.   Økonomi

   10.   Næste møde

    11.   Eventuelt

 

Ad.1 Dagsorden godkendt

Ad.2 Referat godkendt

Ad.3 a. Nordea certificering er på plads. Det samme er CVR register

Dejligt at se, at folk er glade for Velkomstmødet. Indlæg i

FortegårdsNYT.

Vi manglede 5000 kr., som Karin Short bevilgede.

DSI møder - opsamling på Seminar. Cafe arbejde sættes igang.

IT snyd. Pas på!

b. Leni: Oversvømmelse i Værkstedet. Toilet på etage ovenover var brugt til at smide klude i. Spildevand kom ned til os.

Nu er der desinficeret og rengjort.

Ad.4 Ole: Der skal mere styr på forløbet af julefesten.

Vi fik kaffe uden, at nogen havde bestilt! 480kr. + moms

Formanden skal byde velkommen og derefter skal maden ind.

Der skal være en toastmaster, som har check på aftaler omkring køkken og servering.

Pris på vin ? Charlotte.

Kate: Der var 55 gaver til ialt 6684 kr.

Sven: Polemik omkring, at Fortejazz ikke måtte deltage i lotteriet.

Det er løst og Fortejazz forstår.

Ad.5 Mødet finder sted den den 5.3. kl.14

Ad.6  Sven vil gerne deltage i Grøn Plan Gruppen og er så nyt Medlem.

Ad.7  Frederiks og Grønhøj Kro

Bus 7.225 kr.

Der skal laves et budget.

Eventuelt i maj i uge 21/22

Ellers som af dem foreslået den 25.el.26. juni

Ad.8 Årsmødet den 25.04.2024 kl. 13.00

Varsles i martsnummer og

Indkaldelse i april nummeret.

Formanden for Kunstforeningen starter 15-20 minutter og så er der kaffepause inden vi starter

Vi skal have kigget på vedtægter; skal på dagsorden til næste møde

Leni ønsker at trække sig.

Ad.9 Der mangler enkelte bilag.

Regnskabsperioden løber fra 01.04.22 - 31.12.2022

Regnskabet er derfor også lavet fra 01.04. 31.12. 2023

Ad.10 Næste møde den 14.03 2024 kl. 10

Ad.11 intet

22. november 2023

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 22.11.2023

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen; Bashir Kermaly,

Per Søgård, Kate Kock Jensen

  1. Godkendelse af dagsorden. Ja
  1. Godkendelse af referat fra møde den 22.08.2023. Ja
  1. Siden sidst

a. fra formanden

Seminar i Grenå.

Reminder om julefest i december nummer - Nej

Møde om “Et godt ældreliv” blev nævnt.

Legitimering af bankforhold og bestyrelsesplatform tager tid

   4.   Fordeling af opgaver i forbindelse med julefesten.

Registrering: Ole og Sven eller Per.

Borddækning kl. 14. Der er nok, som gerne vil

Os ved bordene:

Kate: Der kunne man bruge, den løsning, vi havde til sidste års julefest:

Et A4 ark med navn over stoleryggen.

Toastmaster: Sven eller Ole.

aftaler med Cafeen er på plads.

Musik: Forte Jazz

  Inge Marie Grell spiller til sangene.

  Sanghæfter sørger Leni og Vibeke for.

  Lotteri: Kate fortæller om gaverne.

  Gaverne bringes af Kate til Vibeke og Leni og Vibeke sørger for

  at gaverne kommer til festen.

    5.  Opslag i opgangene generelt: Sven kontakter Inge Marie Grell.

    6.  Møde med kontaktpersonerne: Det var enighed om, at det var en god ide. Vi holder et eftermiddagsmøde før vores årsmøde den 25.4

    7.  Økonomi. Undersøges nærmere.

    8.  Næste møde 06.02.2024

    9. Eventuelt

Leni: er nødt til at skrive indlæg i FortegårdsNyt angående oprydning i Værksted 14.

Bashir fortalte om manglende høne, men den var død.

Kate roste Datastuen for de naturvidenskabelige foredrag, streaming fra AU.

Kate Kock Jensen Sven Poulsen

(sekretær) (formand)

10. oktober 2023

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 10.10.2023

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen; Bashir Kermaly,

Per Søgård, Kate Kock Jensen

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referarat fra møde den 22.08.2023
  3. Siden sidst

a. fra formanden

Johna takker for blomster og ord i FortegårdsNyt.

Nytårskur er der den 25.01. 2024

Årsmøde er der den  25.04. 2024

Kunstforeningen kan holde oplæg.

    4.  Udpegning af ny formand for Datastuens bestyrelse.

Per Søgård blev valgt.

    5.  Evaluering af velkomstmøde den 21.09.2023.

Vellykket arrangement, men vi manglede plan over, hvor de af os.

Kate: Der kunne man bruge, den løsning, vi havde til sidste års julefest.

Et A4 ark med navn over stoleryggen.

    6.  Julefesten den 05.12. 17.00-22.00. Vi møder ind kl 15.00

Pris: 325kr. Og 350 for gæster.

a. Invitationer

1.  Annonceres i  FortegårdsNyt  01.11. opgave Sven

2. Reminder opslag i opgangene  i uge 46. Leni, Sven, Per og Ole

b. Aftaler med caféen. Vi fik alle aftalen udleveret.

Heri står omkring borddækning, Menu og voreopgaver under festen.

c. Musik/Underholdning.

    Karen spiller til sangene. Sven taler med Inge Marie.

    ForteJazz spiller, men ikke under middagen. Pris 4 eller 5 X 500 kr

    + 2 fl.vin.

d. Sanghæfter

    klarer Vibeke Kjær

e. Lotteri

1. Sponsore

                       Kate har påtaget sig opgaven.

Vibeke og Leni skal kunne hente gaverne den 01.12.

f. Fordeling af opgaver

g. Budget

2500 kr til musikken + 2 flasker vin  og mad 1650 kr.

     7. Rethink forårsudflugt 2024

Sven: Ved foredraget om Kartoffeltyskerne  var der en deltager, som vidste meget om det.

I  en by, der hedder Frederiks er der både kirke, museum og en kartoffelmelsfabrik.Vi kunne indkalde de 2 og få mere at vide og måske tale med Jørgen om buskørsel.

     8. Systuen.

Ny beboer. Birgitte Sjøl fra Ellebjergvej 12 vil gerne prøve at fortsætte den. Overdrages af Inge Hammer.

     9. Ansøgning fra Drivhusgruppen (vedlagt)

Afvises. Sven taler med Henrik. Ellers kan græsslåmaskine lånes af Hønselauget.

Der søges også om et rullebord, Ole ser, om han har en “hund”.

   10. Økonomi

ca. 7000 kr.

   11. Næste møde

22.11.2023

   12. Eventuelt

Årligt møde med DSI.  Seminar i Grenå.

Sven sender oplæg

Kate: Hjemmesidegruppe beskrivelse af det nye. Vi mangler hjælp til, hvordan vi kommer l gang.

På et senere møde, har det dog vist sig, at Annie er en god hjælp, så vi

er blevet mere fortrøstningsfulde.

8. marts 2023

Fortegårdens Beboerforening

 

Bestyrelsesmøde den 08.03..2023

Deltagere: Sven Poulsen, Leni Axelsen og Bashir Kermaly og Kate Kock Jensen

Afbud fra Ole Hammer og Knud Høgh

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Referat af møde den 24.01.2023

3. Siden sidst

a. Meddelelser fra formanden

b. Meddelelser fra Velkomstudvalget

c. Meddelelser fra Datastuen

d. Meddelelser fra Grøn Plan gruppen

e Repair Shoppen

4. Ansøgning om køer til Billiardstuen, max. 1500 kr

5. Årsmøde

6. Forårsudflugt

7. Økonomi

8. Næste møde

9. Eventuelt

 

Ad.1 Dagsorden godkendt

Ad.2 Referat godkendt

Ad.3 a. Sven: Minudgave af FortegårdsNyt - en aktivitetskalender, som udle veres i området. Kender vi nogen, der tildele rundt.

Det bliver svært med dørlåse og andre problemer.

Dette meddeles til Karin Short.

Vi er nu på ErhvervsID.

Bashir: mit telefonnummer er forkert i FortegårdsNyt.

Sven sørger for at rette dette.

Ad.3 b. Jonna Høgh er trådt ind i stedet for Torben.

Ad.3 c. Intet nyt

Ad.3 d. Motionsredskaber er væk

Ad.3 e. Bashir fortsætter

 

Ad.4 Sven: Vi bevilger 1500 kr

Ad.5 Dagsorden:

Vi serverer kaffe.

 1. Velkomst ved Sven Poulsen

 2. Inden Årsmødets start vil formanden for Datastuens bestyrelse, Johannes Morre Pedersen, give en kort orientering om Datastuen.

Herefter går vi over til Beboerforeningens årsmøde med følgende DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

  1. Bestyrelsen foreslår Georg Aatorp som dirigent

 2. Beboerforeningens beretning og fremtidige virke

 3. Forelæggelse og godkendelse af Beboerforeningens årsregnskab samt budget for det følgende år

 4. Indkomne forslag vedrørende Beboerforeningen. Skriftligt formulerede forslag skal være formanden i hænde senest to uger før årsmødet

 5. Valg af bestyrelse

  1. Valg af formand

   1. Sven Poulsen er på valg og villig til genvalg

  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

   1. Ole Hammer er på valg og villig til genvalg

   2. Leni Axelsen er på valg og villig til genvalg

   3. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Knud Høgh

 6. Valg af 2 suppleanter

  1. Kate Kock Jensen er på valg og villig til genvalg

  2. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Per Søgaard

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Valg af revisor

   1. Kirsten Lundin er på valg og villig til genvalg

  2. Valg af revisorsuppleant

   1. Inger Sørensen er på valg og villig til genvalg

 8. Eventuelt

Indkaldelse til årsmødet skal være som opslag i alle opgange 01.04.

Leni klarer dette.

Indrykning i FortegårdsNyt.

Regnskab skal på hjemmesiden.

Indkaldelse skal på hjemmesiden. ( er sket)

 

Ad.6 Humlemagasinet. Vil gerne modtage os.

Foredrag om stedet.

så kan man bagefter gå rundt og kigge til der er kaffe.

Man må godt tage mad med - en sandwich fra Fortegården 30 kr

Afgang kl. 10.00 og hjemme igen kl. 17.30

Grethes Busser: kr. 6140 inkl. Moms

Sven blev opfordret til at søge De Grå busser, som vi tidligere har

brugt.

Øl og vand i bussen, klarer vi selv.

Tidspunkt: 10.05.2023

Egenbetaling: kr. 250

Der sker en samlet betaling til Humlemagesinet.

Sven sørger for indbydelse.

I FortegårdsNyt i april med deadline for tilmelding 01.05.

Ad.7 Vi får kr. 20.000 fra Fortegården. Kontakt Ellinor.

Ad. 8 Næste møde: 14.04.

24.januar 2023

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 24.01..2023

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Torben Norlyk, Knud Høgh, Leni Axelsen og Bashir Kermaly og Kate Kock Jensen

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Referat af møde den 08.11.2022

3. Siden sidst

a. Meddelelser fra formanden

b. Meddelelser fra Velkomstudvalget

c. Meddelelser fra Cafeudvalget

d. Meddelelser fra Datastuen

e. Meddelelser fra Grøn Plan gruppen

f. Repair Shoppen

4. Evaluering af Julefest

5. Forårsudflugt

6. Økonomi

7. Næste møde

8. Eventuelt

 

Ad.1 Dagsorden godkendt

Ad.2 Referat godkendt

Ad.3 a. Sven: Tour de Fortegården. Vi glemte at nævne det på mødet. Vi

annoncerede i FortegårdsNyt til den 10.12.,men ingen tilmeldte.

DSI bestyrelsesmøde den 01.12. Ole Maltesen er gået af og erstattes af Niels Vad.

El-standere er sat op og sættes i funktion ved årets udgang.

Grenåseminar genindføres. Man manglede samvær om Fortegården.

Værkstedscontaineren bliver ikke til noget. Vi har Værksted 17 istedet.

Pia blev 60 og Knud ordnede en hilsen.

Julefest 2023: den 07.12. kl. 17

Ad.3 b. Torben: Der er mange nye på listen, men mange flytter ikke ind, fordi de har svært ved at sælge deres huse.

Ad.3 c. Ole: Intet nyt

Ad.3 d. Torben: Der kommer et opslag i næste FortegårdsNyt

Ad.3 e. Knud: Intet nyt

Ad 3 f. Torben: Flest henvendelser om overgang til VIOS. Nye aktiviteter i

FortegårdsNyt og på vores hjemmeside med kontaktpersoner.

Ad.4 Sven: Tak fordi I tog ansvar. Jeg var ikke selv på toppen.

Fint fremmøde 90.

Deltager de nye beboere?

Det kostede Kr. 35120

Lotteriet tager for land tid. Er det dem, der finder gaverne, der udle- verer dem?

Een til at trække og 2 til at udlevere?

Der skal laves budget for julefest.

Ad.5 Humlemagasinet.

Pris 120kr. pr. Person

Kaffe og Lagkage kr. 100

Foredrag er gratis

Transport ?

Tidspunkt: 10.05.2023 kl. 12.30-18

Egenbetaling: kr. 220

I FortegårdsNyt i april med deadline for tilmelding 01.05.

Ad.6. Kassebeholdning er kr. 1000.-

Vi får kr. 20.000 fra Fortegården. Kontakt Ellinor.

Sven: Erhvervs MitID. Skal vi have det?

Knud: MitID fungerer både for mig selv, for Beboerforeningen og Kunstforeningen.

Det er noget, vi skal arbejde videre med.

Ad.7 Næste møde den 08.03. kl. 10

Årsmøde

Aprilnummer af FortegårdsNyt

Varsling om årsmødet og udflugten i martsnummeret.

Årsmødet er den 27.04.

Ad. 8 Torben: Kontakt fra Johannes M. Vi mangler et podie. Vi kan låne i El levang Kirke, men vi kan lave et selv. Vi har bare ingen penge til det.

Det skal være små sektioner, der kan sættes sammen og det koster 6.- 8.000 kr.

opmagasinering er klaret med Henrik.

Sven: Vi kunne slutte os sammen, os der har aktiviteter i salen, og så søge hos Fortegården.

Der er bestyrelsesmøde i næste uge.

6. oktober 2022

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 06.10..2022

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Torben Norlyk, Knud Høgh Knud Høgh og Kate Kock Jensen

Afbud fra Leni Axelsen og Bashir Kermaly

    

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Referat af møde  den 24.08.2022

3. Siden sidst

a. Meddelelser fra formanden

b. Meddelelser fra Velkomstudvalget

c. Meddelelser fra cafeudvalget

d. Meddelelser fra Datastuen

4.  Markering af mærkedage

5.  Udpegning af ny repræsentant til grøn plan gruppen

6.   Julefest

a. Invitation fra tidligere års julefester

b. Opgavefordeling

7.   Forårs udflugt

8. Økonomi

9.   Næste møde

10.   Eventuelt

 

Ad.1 Dagsorden godkendt

Ad.2 Referat godkendt

Ad.3 a.       Sven: Info af nye lejere. Vi så foldere fra CUG, Beboerforening og

Datastue. Folder fra Repræsentationen var i et forkert format og kom mer senere.

Keramikværkstedet lukker. Skal slettes på hjemmesiden.

Der holdes orienteringsmøde den 24.10. for de nye beboere.

Fra os deltager: Sven, Ole, Torben og Kate

Deltagelse også fra Beboerrepræsentationen, Direktion og Bestyrel- sesformand og Datastuen

Systuen skal have tekst ændret på  hjemmesiden.

Inge Hammer kommer med den ændrede tekst, så den kan ændresi på hjemmesiden.

Ad.3 b. Torben: Der er mange nye lejere.Nogle har sagt nej tak til besøg. De mener ikke, at de har brug for det.

Fribilletter til CUG  bør udleveres til Velkomstudvalget.

Ad.3  c.        Ole orienterede om cafeudvalget.

Ad.3. d. Torben: Folder udsendt. Der var møde igår, hvor en frivillig trak sig.

Vi prøver at finde nye.

Ad.4 Bestyrelsen enedes om, at det ikke er noget, vi giver til.

Ad.5 I øjeblikket er det: Orla, Karin, Henrik, Søren, Torben og Sven, som gerne vil stoppe.

Knud vil gerne med i stedet.

Bestyrelsen siger ja.

 

 

Ad.6. Sven: Der er julefest den 08.12.2022

Annonce i november nummeret af FortegårdsNyt. Bliver som i 2021 men med  afmeldingsfrist.

Pris menu???

Fordeling af opgaver:

Menu og pris: Ole og Knud

Borddækning: Alle

Afrydning:       Alle

Invitationer:

FortegårdsNyt:  Sven

Bestyrelse:       Sven

Deltagerlister og afkrydsning: Knud og Kate

Ved bordet:

Toastmaster: Sven

Underholdning: Fortejazz

Sanghæfter: Ole og Pia

Aftaler med pianist Kate. - Det blev aflyst

Amerikansk lotteri:

Kontakt til sponsorer: Torben og Sven

Afhentning af præmier: Ole

Indpakning af præmier: Vibeke Kjær

Uddeling af præmier: Leni og Vibeke

 

Ad.7 Forårsudflugt

Leni har jo foreslået Humlemagasinet og vi så brochure.

Dette arbejdes der videre med.

Ad.8  Vi har pt. 18.868,79 kr.

Ad.9 Næste møde den 08.11..2022 kl. 10.00

Ad.10 Torben: Jeg har en container med værksted. Placering?

Der er forslag om oprettelse af en repairshop og bestyrelsen syntes, at det var en god ide.

Sven til hjemmesiden: vil gerne have punktet vedtægter flyttet op til hovedoverskrift. Har tidligere ligget under Bestyrelsen.

Kate Kock Jensen Sven Poulsen

(Sekretær) (Formand)

24. august 2022

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 24.08.2022

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen, Torben Norlyk,

Bashir Kermaly, Knud Høgh og Kate Kock Jensen

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Referat af møde  den 01.06.2022

3. Siden sidst

a. Meddelelser fra formanden

b. Meddelelser fra Velkomstudvalget

4.  Udpegning af medlem til Centerrådet

5.  Udpegning af medlem til cafeudvalget

6.   Ansøgning fra Drivhusgruppe om fuglebad og ny parasol ca. 2000 kr

7.   Fester og Udflugter

8. Økonomi

9.   Næste møde

10.   Eventuelt

Ad.1 Dagsorden godkendt med tilføjelse

Ad.2 Referat godkendt

Ad.3 a. Torben Brandi er ny formand  for DSI.

Der har været grønt udvalg møde.

Rosenbuen er godkendt, men regnvandopsamling er ikke god- kendt , da de store tage indebærer bakterier og uønskede par- tikler

Nordea: et kontrolteam tager sig af de indsendte oplysninger.

Seminar i Grenå: Torben Brandi, Karin Short, Sven Poulsen, Orla

Jensen og Inger Marie Grell laver opfølgning:

Cafeen: Torben Brandi: Angående ny indretning med arkitekt. Driften er en anden sag!

Information af nye lejere. Inger Marie, Orla og Sven kigger på fol dere.

Møde med de nye lejere ved et arrangement i oktober.

Bestyrelse i CUG, Beboerforening og Beboerrepræsentationen deltager.

Ved mødet kunne der så udleveres 2 biiletter til CUG arrange- menter.

Sven: og velkomstudvalget skal inddrages.

Kontakt til det omliggende samfund, er noget som Torben Brandi tager sig af.

Ad.3 b. Torben: Der er intet nyt siden sidst

Ad.4 Sven foreslår: Bente Møller Rasmussen, Tirstrupvej 3.

Bestyrelsen siger ja.

Ad.5 Sven foreslår Ole Hammer

Bestyrelsen siger ja.

Sven: Der ligger en gammel rapport, og den sender jeg til dig.

 

Ad. 6. Godkendt med max 2000 kr.

Ad. 7 Sven: Der er julefest den 08.12.2022

Den tager vi fat på næste møde.

Annonce i november nummeret af FortegårdsNyt.

Sven: Jeg har tænkt på det med fester. Skal der være en forårsfest eller en udflugt?

Leni foreslår Humlemagasinet i Harndrup og på vejen hjem gennem Nr. Åby.

Ole: Vikingbus udersøges.

På dagsorden ved næste møde.

Sven: Hvad gør vi, hvis folk melder fra ?

Der skal være en deadline for tilmelding og afbud.

Ad.8  Kr. 20.000 er overført fra Fortegården for 2022

Knud: ingen har p.t. rådighed over kontoen. Der er kommet 534 kr. retur.

Ad.9 Næste møde den 06.10.2022 kl. 14.00

Ad.10 Leni: Jeg har støvsuget på værkstedet. Der mangler poser.

Køb dem og send regningen til Knud.

Kate: Jeg har dårlig samvittighed: Jeg mangler at redigere

homepage ang. Kontaktperson, Petanque og nye billeder fra Keramik- værkstedet.

 

Kate Kock Jensen Sven Poulsen

(Sekretær) (Formand)

1.juni 2022

Fortegårdens Beboerforening Bestyrelsesmøde den 01.06.2022

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen, Torben Norlyk, Knud Høgh og Kate Kock Jensen

Afbud fra Bashir Kermaly 

Dagsorden: Godkendelse af dagsorden

Referat af møde den 27.04.2022

Siden sidst

a. Meddelelser fra formanden

b. Meddelelser fra Velkomstudvalget

4. Udpegning af formand samt bestyrelsesmedlem til Datastuens bestyrelse.

5. Evaluering af Majfest

6. Økonomi

7. Næste møde

8. Eventuelt

Ad.1 Dagsorden godkendt

Ad.2 Referat godkendt

Ad.3 a. Der er pudset vinduer i drivhus. Surbundsgruppen får nye møbler. Ansøgning fra plantekassegruppen. De skal forhøjes med et bræt. Det koster kr. 4000,-; men driften skal vi selv betale. Samvirke Aarhus har accepteret at betale og vil gerne have fotos. Drivhusfolket vil gerne lave en rosenbue. Ansøgning om tilladelse til Karin Short, som skal acceptere. “Vidste Du” i Fortenyt. Sven: Det var fint skrevet af Karin Short. Ny kontaktperson i Petange: Helen Glejsted, Femmøllervej 6 st.th Ad.3 b. Torben: 37,50 kr. for marcipanbrød og vin fra Cafeen. Ulla fik besøg, som bor I samme opgang som jeg, og det var godt. Gruppen består af: Torben Norlyk og Vibeke Kjær. Check hjemmeside. Der laves oplæg om, hvordan nye lejere skal have information.

Ad.4 Formand blev udpeget i oktober 21. Nu er der kommet nye vedtægter. Datastuens bestyrelse er på 4 medlemmer. Beboerforeningen skal udpege formanden og et bestyrelsesmed lem. Vi besluttede, at udpege Formand:Johannes Moorre Pedersen Bestyrelsesmedlem: Torben Norlyk Torben: Det ville være godt ,at de frivillige peger på Eggert, som gerne vil og på Bjarne Hundrup som gerne vil fortsætte. Sven skriver til formanden om vore udpegninger.

Ad.5 Sven: Svært med en udflugt. Ole: Vikingbus med en pakkeløsning Sven: Inger Marie Grell har sagt fra. Leni: Majfesten: En lille regning på øl og vand bagefter, og så Kommer der en regning på cafe, musik og fortæring og vin til forretten. Er det en engangsforeteelse, at vi holder majfest? Ole: Majstænger opbevares i Lenis kælder. Sven: Julefest den 08.12. lokale er booket. Evaluering af majfesten: Koncepter var godt Ole: Maden var temmelig dyr Sven: Kan vi passe det ind i vores normale program ? En opgave til alle: Kig på muligheder til udflugter.

Ad.6 Kr. 20.000 er overført fra Fortegården for 2022

Ad.7 Næste møde den 24.08.2022 kl. 10.00

Ad.8 Ole: Grønt udvalg har talt med Henrik om etablering af vandtøn- der. Leni: Vi har søgt om en til drivhuset. Det blev afslået. Hvis I får, vil vi også gerne have opsamling af regnvand. Der er et problem med røg i boligen. Opgang og altaner. Sven: Der er ingen rygepolitik. Tal med Anni om det. Torben: Der er også røg udefra, når folk sidder og ryger på bænk- ne. Leni: Der bliver smidt skodder på trappen og jeg har talt med ham

27. april 2022

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den  27.04.2022

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen, Bashir Kermaly,

Torben Norlyk, og Kate Kock  jensen

Fraværende: Knud Høgh

Dagsorden:

     1.    Godkendelse af dagsorden

     2.    Referat af møde 24.03.2022

     3.    Konstituering

     4.    Siden sidst -   a. Meddelelser fra formanden - b. Meddelelser fra andre

     5.   Ansøgning fra Christian Jordansen om bevilling til fuglefrø: 350-550 kr./år

     6.   Ansøgning fra surbundsgruppen om havemøbler

     7.  Evaluering af årsmødet den 21.04.

     8.   Majfest - de sidste detaljer

     9.   Efterårsudflugt

   10.   Økonomi

   11.   Næste møde

   12.   Eventuelt

 

Ad. 1 Dagorden godkendt

Ad. 2 Referat godkendt

Ad.3  Ole fortsætter som næstformand, Knud som kasserer og Kate som sekretær.

          Leni: Bashir og jeg går ved næste årsmøde ned til at blive suppleanter.

          Sven: Bashir  skal i så fald trække sig som bestyrelsesmedlem og stille op som

          suppleant, da han først er på valg i 2024.          

Ad.4a Sven:  Jeg har bevilget penge til pusning af drivhuset.

         Leni: Det er mærkeligt for Fortegården har sat det under normal vinduespusning.

         Sven: Knud kommer på besøg hos jer for han skal bruge billedlegitimation til

         Bankkontoen. Sygesikring/pas eller kørekort.

Ad.4b Der var enighed om at Forårsfesten for de frivillige var en stor succes.

           Kate nævnte, at bestyrelsen nu er på plads på vores hjemmeside, og der arbejdes

          på videre tiltag - billeder under aktiviter og tilføjelse af alle aktiviteter.

          Torben fortalte om oplevelser i Velkomstudvalget.

          Dette udvalg består af Torben Norlyk og Vibeke Kjær.

          Der er købt minimarcipanbrød   og vin hentes i cafeen.

          Leni: måske skulle man overveje ,at udlevere den fine folder om Fortegården.

          Leni: Værksted 14: folk rydder ikke op.

          Kate: I Fortegårds Nyt er under Billedværkstedet, at Keld rettet til Kjeld.  

Ad.5  Det drøftedes, om der må der fodres fugle?

          Sven: det er til fuglekasserne og til et foderbræt, som er her. Risiko for rotter!

          Der blev diskuteret, om det er besluttet fra Fortegårdens side, at det er i orden.

          Vi godkender 350-550 kr.

Ad.6  Sven viste forslag ftil indkøb af havemøbler fra Surbundsgruppen.

         Prisleje: 6000, 6500 og 4500. Kr.

          Sven: Vi bevilger 2000 kr. Og Henrik bliver spurgt om, hvad der skal gøres. Vi

          spørger Fortegården , om de vil deltage. Sven kontakter Birte Hornbak.

          Leni: Ved Ellebjergvej 12. er en meget benyttet bænk. Der mangler et rundt bord.

          Sven: spørg Henrik.                

Ad.7 Leni: Inger Marie Grell var super. Der var 48 deltagere.

          Sven: næste gang kunne vi invitere Datastuen til at starte.

          Sven: Cafeen ydede en god indsats. Vi fik god støtte. De tager det alvorligt, og de

          vil, at det fungerer.     

Ad.8 Tryllekunstner kommer 19.30. Vi så indbydelsen til Fortegårds NYT

           Forte Jazz kommer med 5 personer. Ole taler med Knud  om honorering.

          UDE: Hvidvin og tallerkner. Borddækning kl. 15. Antal ved vi, når tilmeldinger

           indløber. + 5 til musikere. Leni: Bøgeløv på bordene.

           Inger Marie Grell spiller til sang. Sven taler med hende.

           Leni har fundet Majstænger på Nettet 37 cm til at stille på bordene og bestiller 10.

           Velkomst udenfor, hvor Leni fortæller, hvorfor vi holder majfest efter Svens velkomst

           Leni kan låse og lukke efter festen.

           Leni checker med Johnny, at alt er I orden. Johnny har en sang, som skal kopieres.    

Ad.9. Sejltur ikke aktuel. Nye Forslag: Gerrild, Knebel Kirke, Fornæs Fyr og Moesgaard.               

Ad.10. Vi har ca. 17.000 kr. Vi har endnu ikke fået de 20.000 kr, men vi mangler også

           fakturaer fra Fortegården.

Ad.11. Udskydes

Ad.12. Vi drøftede beboerforeningens rolle  ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer 

           ifølge det forslag til vedtægter, der skal behandles på Datastuens møde den 3.5.22

             Begge sale er booket til julefest den 08.12.2022

 

_________________________________    _____________________________________

Kate Kock Jensen   Sekretær                         Sven Poulsen  Formand

 

                                  

2. marts 2022

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 2.03.2022

Deltagere: Sven Poulsen, Leni Axelsen, Bashir Kermaly, Torben Norlyk, Knud Høgh, Kate Kock Jensen

Afbud Ole Hammer pga. sygdom.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

     2.    Referat af møde 02.02.2022

     3.   Siden sidst - Meddelelser fra formanden

     4.   Årsmøde 21.04.2022 - indkaldelse

     5.   Majfest/ Forårsfest

     6.   Udflugt

     7.   Økonomi

     8.   Næste møde

     9.   Eventuelt

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt.

Ad. 2 Referat blev godkendt.

Ad. 3 Inge Marie Grell er ikke indstillet på at arrangere udflugt.

Ad. 4 Udkast til indkaldelse. K.E. Mortensen er dirigent. Lokale er reserveret.

         Vi mødes 1/2 time før.

         Der bliver serveret kaffe/te og kage. Dette aftaler Leni med Charlotte.

         Sven: “ Skal Inge Marie Grell have et kvarter først på mødet til at tale om,

         Hvad der sker i CUG?”  Der var enighed om, at det kunne hun godt.

         Sven gennemgik elementerne i beretningen, som bliver lavet på power point.

         Revisor er kontaktet. Kirsten

         Inger Sørensen: revisorsuppleant.

Ad. 5 24.05. kl. 17.00

         Ole og Leni laver Majstang og er festudvalget.

         Vi dækker selv bord kl. 15.00

         Festen: vi mødes udenfor og spiser inde.

         Indbydelse i Maj nummeret af FortegårdsNYT.

         Underholdning: Forte Jazz og måske en tryllekunstner.

         Der vil være egenbetaling.

         Der skal sendes indbydelse tilladelse og bestyrelse.

Ad.6.  Leni kontakter Helge angående sejltur

Ad.7   Sven har lavet en fejl angående de 3000 Dkk, som manglede på

         grundkontoen. De er tilbageført.

         Vi får Dkk 20.000 pr. År fra DSI.

         Knud, Sven og Ole skal i banken en dag, når Ole er blevet rask.

Ad.8   Nyt møde den 24.03. kl. 10.00

Ad.9   Kate kommer i Hjemmesidegruppen.

          Leni kommenterede tal fra Beboerrepræsentationen og beboernes bidrag.

          I regnskabet står der noget om 500 Dkk. Det passer ikke med de 28,50

          vi rent faktisk betaler?

          Derefter fulgte en snak om cafe og datastuen.

 

 

                Kate Kock Jensen                                       Sven Poulsen

                Sekretær                                                   Formand

 

 

               

 

 

 

2. februar 2022

Fortegårdens Beboerforening

Bestyrelsesmøde den 2.02.2022

 

Deltagere: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen, Bashir Kermaly, Torben Norlyk, Knud Høgh, Kate Kock Jensen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

            a. Referat af møde 09.11.20121

            b. Underskrift af referat fra møde 02.12.2021

            c. Forretningsgang for referater

            d. Revideret forretningsorden til underskrift

 1. Siden sidst

            a. Meddelelser fra formanden

            I.  Datastuen

            II. DSI-bestyrelsen

 1. Valg af medlem til Velkomstudvalget
 2. Årsmøde den 21.02022
 3. Forårets aktiviteter

            a. Midsommerfest

            b. Udflugt

 1. Økonomi
 2. Næste møde
 3. Eventuelt

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt.

Referat 09.11.2021 godkendt.  Referat 21.12.2021 godkendt. Der skal laves notat i FortegårdsNyt, at vore referater ligger i mappe i receptionen.

Referater videresendes af formanden til ledelsen efter korrektur.

Revideret forretningsorden skal skrives under.

Valgperioder udsendt til orientering. Referat af ekstraordinært årsmøde er

udsendt.

 

Ad. 2 a. Datastuen. Der er åbent hus 23. Og 24.02. Der kommer et ekstraordinært årsmøde den 22.03, hvor der stilles forslag om nye vedtægter.

         b. DSI-bestyrelsesmøde i sidste uge. Torben Brandi er ny. Man vil uddelegere opgaver til deltagererne i DSI-seminaret i Grenå november 2021. I Cafeen er der prooblemstillinger. Der etableres verdækning af p-pladser. Info til nye beboere. Der laves en skitse over hvilke informationer, der skal gives.

Grønt Udvalg.

Ole: “ Er der kommet konklusioner?” Sven: “ De er sendt til ledelsen.”

Ad. 3 Valg til Velkomstudvalg.

Torben viste interesse og blev valgt.

 

Ad. 4 Årsmøde den 21.04.2022.

Indkaldelse i FortegårdsNyt afleveres medio marts og i opgangene.

Forslag til dirigent: K.E.Mortensen blev foreslået

På valg: Bashir og Torben, Kate og Knud.

 

Ad.5 a. Majfest den 24.05.2022. Sven finder tidspunkt. Der nedsættes et festudvalg.

Fortejazz spiller.

       b. Udflugt. Inge Marie Grell bliver spurgt.

 

Ad. 6 Økonomi

Beholdning: KR. 19.469

13.01.2022 vistes en post: grundkonto med KR - 3.000. Hvad er det ?

 

Ad. 7 Næste møde: 02.03.2022 kl. 10.00

 

Ad. 8 Eventuelt

Ole kommenterede et indlæg i Fortegårds Nyt ang. “ Den røde plads”.

 

                Sven Poulsen                                             Kate Kock Jensen

                Formand                                                    Sekretær

2. december 2021

Fortegårdens Beboerforening

Referat af bestyrelsesmøde den 2.12.2021

Til stede: Sven Poulsen, Ole Hammer, Leni Axelsen, Bashir Kermaly, Torben Norlyk, Kate Koch Jensen, Knud Høgh

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Konstitution med valg af næstformand, kasserer og sekretær
 3. Gennemgang af forretningsorden (Vedtægter og Forretningsorden vedhæftet)
 4. Sidste detaljer om julefesten
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

Ad. 1: Dagsorden blev godkendt

Ad. 2: Næstformand blev Ole

          Sekretær blev Kate

          Kasserer blev Knud

Valgperioder: Formand Svend for 2 år til 2023

                           Ole og Leni for 2 år til 2023

                   Bashir og Torben for 1 år til 2022

Ad 3: Forretningorden blev revideret. Ændringerne handler om, at der i stedet for 2 ugers varsel, skal indkaldes til bestyrelsesmøder med min. 1 uges varsel, samt at referater videregives til de hidtige, men også nu til Datastuen og fremtidigt ligger i indbakke i cafeen.

Dette blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 4: Julefesten. Der er 57 tilmeldte.

Sven: Det vil kræve Coronapas, at man skal bruge bundbind på indtil man kommer på plads og hvis man forlader sin plads. Man skal blive væk, hvis man har symptomer, ikke give hånd og spritte af. Ingen dans og ingen sang. Cafeen kan godt udlevere portionsanretninger, men kan ikke garantere, at der ikke findes Corona blandt de unge medarbejdere.

For aflysning under de ovennævnte vilkår stemte 4 og 1 undlod at stemme.

En skriftlig meddelelse til de tilmeldte kom ud indenfor samme uge med besked om, hvor og hvordan man kunne få det indbetalte beløb retur

Ad.5:Næste møde 5.1.kl. 10.00 og årsmøde er den 21.4.kl. 14

Navn

Adresse

Telefonnummer

Email

Sven Poulsen

Sletterhagevej 63, 2. tv.

23967494

birnpoulsen@gmail.com

Ole Hammer

Sletterhagevej 63, st. tv.

24236530

ole-hammer1@live.dk

Leni Axelsen

Ellebjergvej 18, st. tv.

40472471

lenipiv@gmail.com

Bashir Kermaly

Ellebjergvej 12 A

42278612

bk120153@yahoo.com

Knud Høgh

Sletterhagevej 37

40909905

khoegh@live.dk

Torben Norlyk

Sletterhagevej 31 1. Tv

23468547

torben@norlyk.dk

Kate Kock Jensen

Sletterhagevej 43 2. Th

21732654

katekock@mail.tele.dk

 

 

 

 

Sven Poulsen                            Ole Hammer                            Leni Axelsen             

 

 

 

                                 Bashir Kermaly          Torben Norlyk

9. november 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 9. november 2021.

Til stede: Sven Poulsen, Ole Hammer, Inger Sørensen, Leni Axelsen og Kate Kock Jensen

 1. Dagsordenen blev godkendt.
 2. Siden sidst
  1. Der er valgt ny bestyrelse for Datastuen: Johannes Morre Petersen, Eggert Eggert Von Cappeln, Bjarne Huldrup, Karen Enemark (suppleant), Torben Norlyk (suppleant).
  2. Det årlige DSI-seminar afholdes 25.-26. november i Grenaa; Sven Poulsen og Ole Hammer deltager.
  3. Julefesten 14. december blev gennemgået.
 3. Kontaktperson til systuen
  1. Det blev besluttet at Sven i samarbejde med Ole og Inge Hammer udarbejder et oplæg til FortegårdsNYT og Systuen.
 4. Debatmødet om de grønne områder blev vurderet positivt. Der kom mange positive udtalelser og gode forslag. Sven udarbejder sammen med Lena Ripa Damhoff, som er talsmand for Beboerrepræsentationen en opsamling af de mange forslag, som sendes til Karin Short med henblik på behandlig i Grøn Plan-udvalget
 5. Ekstraordinært årsmøde afholdes 11.november. K. E. Mortensen har accepteret at være dirigent og Kate Kock Jensen vil være referent.
 6. kassebeholdningen pr. 9.november 2021 er 24. 223,79 kr.
 7. Næste møde afholdes som konstituerende møde. Datoen fastlægges efter valgene på årsmødet er gennemført.
 8. Eventuelt: Intet

 

Inger Sørensen                                                 Sven Poulsen

(Referent)                                                          (Formand)

10. august 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 10. august 2021.

Til stede: Sven Poulsen, Ole Hammer, Inger Sørensen, Leni Axelsen og Kate Kock Jensen

 1. Dagsordenen blev godkendt.
 2. Referatet fra mødet 1/6 2021 blev godkendt.
 3. Siden sidst
  1. Beboerforeningen har bevilget 3.000 kr. til indkøb af havemøbler + en parasol til afdeling 3.
  2. Fortegården har bevilget 3.000 kr. til indkøb af havemøbler ved Afdeling III
  3. Karin Short har efter forespørgsel fra Formanden meddelt, at brugerne af Fortegårdens lokaler skal selv sørge for rengøring af disse.
  4. Der afholdes julefest 14.december 2021
 4. Ekstraordinært årsmøde afholdes 11.nov. kl.14. Udkast til dagsorden blev gennemgået. Opslag med indkaldelse kommer i oktober nummeret af FortegårdsNYT
 5. I samarbejde med Beboerrepræsentationen afholdes debatmøde om de grønne områder på Fortegården 5. november kl.13-15. Der kommer opslag i oktober nummeret af FortegårdsNYT. Det er muligt, at der bliver behov for opslag i opgangene
 6.  Økonomi – kassebeholdningen er p.t. kr. 24.348
 7. Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. november kl.14
 8. Eventuelt: Intet

 

 

Inger Sørensen                                         Sven Poulsen

Referent                                                     Formand

1. juni 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 1. juni 2021.

 1. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to punkter: nyt punkt 4: Julefest 2021 og nyt punkt 5: Indstilling af ny talsmand for Centerrådet
 2. ”Siden sidst”
  1. Meddelelser fra formanden
   1. Bendt Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Sven Poulsen varetager indtil videre Bendt Sørensens plads i Grønt Udvalg.
   2. Beboerforening har ydet et tilskud på 5.000 kr. til de nye Højskolesangbøger. Beboerrepræsentationen og Centerrådet har tilsvarende ydet 5.000 kr. og Fortegården 15.000.
   3. Kurt Holst er ny kontaktperson til billardstuen
   4. Beboerforeningen har givet tilsagn om at dække udgifterne i forbindelse med opsætning af et hegn omkring surbundsbedet i afd.2. Forslaget skal behandles i Grønt Udvalg 14/6
   5. Beboerforeningen har ligeledes bevilget 4 nye kurvestole med hynder til drivhuset
 3. Årsmødet afholdes 29.september sammen med orienteringsmøde fra Fortegården og DSI og årsmøde for Beboerrepræsentationen. Valg til bestyrelsen drøftedes.
 4. Julefesten 2021 afholdes den 14.december. Bemærk den ændrede dato!
 5. Indstilling af ny talsmand for Centerrådet. Jørgen Munch har af helbredsgrunde valgt at trække sig fra talsmandsposten for Centerrådet. Inger Marie Grell har indvilliget i at overtage posten til en ny findes.
 6. Kassebeholdningen er pr.1.juni 2021 29.323 k.
 7. Næste bestyrelsesmøde afholdes 10.august kl. 10
 8. Eventuelt: intet.

Inger Sørensen                                         Sven Poulsen

Referent                                                     Formand  

29. september 2020

Referat fra beboerforeningens bestyrelsesmøde 29. september 2020:

 

Til stede: Sven Poulsen (SP), Inger Sørensen (IS), Bendt Sørensen (BS), Ole Hammer (OH), Leni Axelsen (LA), Kate Koch Jensen (KKJ)

 

 1. Dagsorden blev godkendt
 2. Ingen kommentarer til referatet fra mødet 11/2 2020
 3. ”Siden sidst”
  1. Meddelelser fra Formanden
   1. Vibeke Holst deltager ikke længere i bestyrelsesmøderne som særlig indbudt.
   2. Der er bevilget 1.500 kr. til en gruppe med Jette Dagny Hvidlykke, Sletterhagevej 41, st. tv., som ønsker at etablere et surbundsbed; gruppen har efterstående overtaget driften af de bede, Karin Short har
   3. OH nævnte det gode samarbejde, der var etableres med medarbejderne på Teknisk Afdeling omkring plantekasser m.m.
   4. Der bliver ingen sommerudflugt i år
   5. K.E. Mortensen og hans hustru Anita Valente har bedt om at stoppe som ophængere af opslag i opgangene. Der kommer en tak til dem i FortegårdsNYT
   6. Vi skal have ny kontaktperson til systuen, da Anna Marie Moesgaard er flyttet. KKJ vil gerne påtage sig opgaven. Systuen er – som mange af Beboerforeningens aktiviteter – ”corona”-lukket indtil videre
   7. Referater fra Beboerrepræsentationen
    1. Knud Høgh har trukket sig som formand
    2. SP modtager referaterne fra Beboerrepræsentationen; de ligger i øvrigt også på nettet
   8. SP refererede fra DSI-bestyrelsen møder om Datastuen og parkeringspladser ved Sletterhagevej
   9. Der er reserveret lokaler til Nytårskur 28/1, men det er tvivlsomt, om den afholdes
   10. Der er behov for nye Højskolesangbøger, da der kommer en ny 12/11. Efterstående har SP ansøgt SparNord-fonden om støtte
   11. Vi har modtaget et brev fra Nordea, hvori det meddeles, at det fremover koster 1.000 kr. om året at have vores foreningskonto. Det tog vi til efterretning
 4. Vi fandt det ikke relevant for Beboerforeningen at tegne foreningsmedlemskab af Danmarks Naturfredningsforening
 5. Der besluttedes ikke at holde årsmøde i år, men at udarbejde en folder til beboerne med en julehilsen og en oversigt over Beboerforeningens aktiviteter. SP udarbejder oplæg til næste møde.
 6. Julefesten 2020 er aflyst
 7. Kassebeholdningen er pr. 29.09.20 kr. 23.072,77
 8. Næste møde 3.november 2020 Ændres efterstående
 9. Eventuelt. Det blev besluttet, at ved næste møde forsøger at finde en person, der fremover kan stå for julestuen.

 

Inger Sørensen                                        Sven Poulsen

(Sekretær)                                                 (Formand) 

11. februar 2020

Referat fra Beboerforeningens bestyrelsesmøde 11.februar 2020

Tilstede var Sven Poulsen (SP), Ole Hammer (OH), Bendt Sørensen (BS), Inger Sørensen (IS), Leni Axelsen (LA)

 1. Dagsorden godkendt med et nyt punkt 6: Ansøgning fra Hønselauget
 2. Ingen kommentarer til referat af mødet 22/10
 3. ”Siden sidst”’
  1. Meddelelser fra Formanden
   1. Erik og Merete Stubbe Teglbjærg har ønsket at træde ud af Velkomstudvalget. Velkomstudvalget består nu af Sven Poulsen og Vibeke Kjær
   2. Der er indgået en aftale mellem Beboerforeningen, Fortegården og den ansvarlige for keramikværkstedet, Elna Marie Lindrup Madsen, om udstyret på keramikværkstedet, som tilhører Elna
   3. Der er på initiativ af Foredragsudvalget arrangeret møde om ”At komme på plejehjem” 26/3 2020
   4. SP har deltaget i DSI-bestyrelsesmøde 28/1 2020, hvor det blandt andet blev besluttet at etablere skråparkering på Sletterhagevej sv.t. Afdeling II
   5. Århus kommunes projekt ”Smag på Århus” har bevilget 4.000 kr. til 5 nye plantekasser
  2. Meddelelser fra Grøn Sti
   1. Ingen meddelelser
  3. Meddelelser fra Caféudvalget
   1. Der afholdes fællesspisning den 26.februar
   2. Cafeudvalget vil gerne afholde fællesspisning en gang om måneden – dog på betingelse af, at der deltager mindst 20 personer
   3. Beboere, der ønsker at holde f.eks. fødselsdag med spisning i cafeen, kan rette henvendelse herom til cafe-personalet – dog kun, når der er tale om ca. 10 personer
 4. Petanque-folket har søgt om nyt udstyr (kugler, en kasse til opbevaring og en hængelås) til i alt 1.900 kroner. Efter aftale med Forte Fitness bevilgede Beboerforeningen halvdelen af beløbet. Mette Nordstrøm bliver fremover kontaktperson til petanquebanen
 5. Klædet på billardbordet trænger til udskiftning, der er indhentet et tilbud på 4.130 kr. til et nyt tæppe incl. montering. Beboerforeningen bevilgede beløbet
 6. Hønselauget har ansøgt om 1.000 kr. til renovering af hønsehuset og til indkøb af nye høns. Beløbet blev bevilget.
 7. Julefesten den 5.december blev vurderet til at have været meget vellykket: dejlig mad, musik leveret af Forte Jazz, lotteri med mange gevinster, skænket af vore lokale forretninger
 8. SP kontakter Inger Marie Grell om Sommerudflugten 2020. Nærmere om pris og sted bliver annonceret i FortegårdsNyt
 9. Årsmødet finder sted 20. marts, indkaldelse følger ifølge vedtægterne. Sven Poulsen og Ole Hammer er på valg og begge villige til genvalg. Derudover besluttedes det at spørge Georg Aatorp, om han var villig til at stille op til valg
 10. Økonomien. Kassebeholdningen er pr. 31.12.2019 Kr. 13.360,00
 11. Hvis der indkommer forslag fra medlemmerne, der skal behandles på Årsmødet, vil der blive indkaldt til et kort møde 17/3 kl. 10. Næste ordinære møde afholdes 21. april kl. 10-12.
 12. Eventuelt. Intet.
   
  Inger Sørensen          Sven Poulsen
  (Sekretær)                 (Formand)