Gå til hoved-indhold

Årsmøde

Referat

Årsmøde
Fortegårdens Beboerforening
Den 27.april 2023

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formand Sven Poulsen

2.   Inden årsmødet gav formanden for datastuens bestyrelse; Johannes Moore Pedersen ved hjælp af andre fra Datastuen en orientering om Datastuens virke og regnskab.

Herefter gik vi over til Beboerforeningens årsmøde med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beboerforeningens beretning og virke
 3. Forelæggelse af Beboerforeningens regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse

a. Valg af formand

b. Valg af 3 bestyrelses medlemmer

6.   Valg af 2 suppleanter

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

     a. Valg af revisor

      b. Valg af revisorsuppleant

8.  Eventuelt

Der var 77 deltagere til årsmødet

1.  Som dirigent var foreslået Georg Aatorp. Han blev valgt og konstaterede, at årsmødet var indkaldt iht.vedtægterne.

     Som stemmetællere meldte sig Inge Hammer og Jonna Høgh, og de blev valgt.

2. Beretningen findes som PDF fil nedenstående.

     Vi har arbejdet med mindre bevillinger, for eksempel til forhøjelse af plantekasser.

     Vi arbejder mest med anlægsting.

     Vi skal sørge for repræsentation i Datastuen og finde en erstatning for Torben Norlyk, som vi         desværre har mistet.

    Der blev holdt 1 minuts stilhed.

    Vi har arbejdet med infomateriale og en plan for, hvordan nye beboere skal modtages.

    Til Forårsudflugten her den 10.5. er der 32 tilmeldte og onsdag den 3.5. er der deadline.

    Hjemmesiden fungerer.

    Der er mange projekter i området og der er kontaktpersoner til dem alle.

    Der er ny folder undervejs fra CUG.

    Angående Hønselauget, så passer man hønsene en uge ad gangen og får så æggene.

    Plantekasserne er der venteliste til, men man kan melde sig til kontaktpersonerne.

    Alle beboere kan komme i begge drivhuse.

    Havemøbler er udskiftet og det et godt eksempel på, hvad vi bruger penge til.

    Vores fremtidige virke er at hjælpe og støtte  de bestående projekter og I må gerne forslå nye.

    Vi har haft diskussion om vore arrangementer.

    Julefest skal vi have, men vi overvejer at ændre struktur. Corona gjorde jo, at vi måtte lukke ned

    For aktiviteter, men det er vi heldigvis ude over nu.

    Vi vil efterevaluere udflugten.

Orla: Jeg kan anbefale Humlemagasinet.

Leni: I Værksted 14 har vi fået en ny og bedre vådslibemaskine af en beboer, og  den gamle bliver udskiftet.

3.   Regnskab blev forelagt og godkendt

4.   Der var ingen indkomne forslag

5. a.  Sven Poulsen var villig til genvalg og blev valgt som formand.

Sven forklarede, at skulle have været på valgt i 2020, men i stedet blev valgt i 2021

Og nu igen i 2023.

Vedtægtsændringer p.g.a. Corona.?

5.b.  Ole Hammer og Leni Axelsen er villige til genvalg

        Knud Høgh er i perioden fra suppleant trådt ind i bestyrelsen og er villig til valg.

        De blev alle valgt som bestyrelsesmedlemmer..

        Det sidste bestyrelsemedlem i Bashir Kermaly, som først er på valg i 2024.

6.     Kate Kock Jensen er villig til genvalg

        Foreslået blev: Per Søgaard

        Begge blev valgt som suppleanter.

7.a.  Kirsten Lundin er villig til genvalg og blev valgt som revisor.

7 b.  Inger Sørensen er villig til genvalg og blev valgt som revisorsuppleant

8.     Georg Aatorp: Der er nogen, der skriver anonyme smædebreve her i Fortegården.

        Birgit Hjort fortalte om et ekspresbrev, hun havde fået.

        Dette førte til en længere diskussion og flere kendte til problemet.

        Der var stor enighed om, at det IKKE var noget, vi kunne acceptere.

Orla: Riv de breve i stykker. De har ikke fortjent opmærksomhed.

Kunstforeningen: Helen Kleinstedt er formand.

         Der er kommet en ny bestyrelse på 7 personer.

         Vi har brug for opbakning og støtte.

         Kontingentet er 300 kr pr. År

         Alle deltager i lodtrækningen om kunstgenstande ved generalforsamlingen.

         Mange kunstnere henvender sig, og vil gerne udstille her.

Formandens beretning

Årsregnskab 2023

BEBOERFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 21.04.2022

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beboerforeningens beretning og virke

3. Forelæggelse og godkendelse af beboerforeningens regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

a. 2 Bestyrelsemedlemmer for 2 år

på valg: Bashir Kermaly  - villig til genvalg

  Torben Norlyk    - villig til genvalg

b. 2 Suppleanter for 1 år

på valg: Kate Kock Jensen - villig til genvalg

  Knud Høgh.           - villig til genvalg

6.        a. Revisor

på valg: Kirsten Lundin - villig til genvalg

           b. Revisorsuppleant

på valg: Inger Sørensen - villig til genvalg

7. Eventuelt

Der var 48 deltagere.

Mødet begyndte med et indlæg fra Repræsentant for Centerrådet Inger Marie Grell, som fortalte om CUG og lidt om Fortegårdens historie og alle de grupper og foreninger, som findes i denne sammenhæng.

Ad. 1. K.E Mortensen blev valgt som dirigent med akklamation.

Han konstaterede, at årsmødet var indkaldt med lovligt varsel.

Som stemmetællere blev Inge Hammer og Lone Bay Andersen valgt.

Ad.2 Sven indledte med at fortælle, at beretningen var for en kort periode 11.11.2021 - 

21.04.2022.

Der har en denne periode været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Der er givet mindre bevillinger til drift og vedligehold af projekter.

Der er udpeget kontaktpersoner.

En majfest er planlagt.

Formanden har deltaget i drøftelser om Datastuen og deltager som observatør ved

DSI-bestyrelsens møder. Bestyrelsen støtter ikke tanken om at have beboere i DSI

Bestyrelsen. Den nuværende ordning fungerer fint.

Næstformanden har deltaget i DSI seminar. Det er et stort seminar een gang om

året.

Beboerforenigens virke: Man kan se dette i Forte Nyt:

Billedværksted, Tirstrupvej 28, i kælderen.Lejlighedsnøgle passer til lokalet.

Kontaktperson: Kjeld Nielsen, Tlf.:20313025

Værksted 14, Ellebjergvej 14, i kælderen. Lejlighedsnøgle passer til lokalet.

Kontaktperson: Leni Axelsen, Tlf.:40472431

Billiardstuen, Tirstrupvej 9, i kælderen.  Lejlighedsnøgle passer til lokalet.

Kontaktperson: Kurt Holst, Tlf.: 40826408

Petanquebane, Ved Ellebjergvej 14 K, Center uden grænser

Kontaktperson: Mette Nordstrøm, Tlf.: 50541677

Hønselaug:

Kontaktperson: Leif Bønning, Tlf.: 41973913

Fortegårdens plantekasser:

Kontaktperson: Lone Bay Andersen; 30247099

Talsmand for afd 3. Johannes Morre Pedersen, tlf.: 23362404

Fortegårdens Fuglekasser, vilden og insekthotel

Kontaktperson: Else Marie Nielsen, Tlf.: 30258786

Fortegårdens fælles drivhus

Kontaktperson: Annette Bruhn, Tlf.: 40340341

Fortegårdens Systue, Tirstrupvej  , i kælderen bag ved biliardstuen.

Kontaktperson: Inge Hammer, Tlf.: 24236530

Fortegårdens Keramikværksted, Sletterhagevej 37 i kælderen.

Kontaktperson: Elna Marie Madsen, Tlf.: 24487065

Vildengen var ikke nogen succes. Vi fil de forkerte frø, men Kommunen har leveret

de rette frø i år.

Veluxfonden bevilgede 50.000 kr til drivhuset. Det er en gruppe på 4-5 personer,

som står for plantningen, men alle kan gå ind og nyde varmen og duften i drivhuset.

Der er også lige kommet en bænk op.

Systuen er ikke ikke sted, hvor man kan få repareret. Man kan selv gå ned og sy og

nyde samværet med andre med interesse for at sy.

I værksted 14 handler det om reparation af møbler og cykler…

Petanquebanen er godt besøgt.

Hønselauget er ved afd. 3 ved Grenåvej, og fungerer på den måde, at man tager

sig af hønsene i en uge ad gangen, og så får man æggene.

Plantekasserne. Vi vil gerne have flere, som vil have dem, så må vi købe flere.

Surbundsbedene langs stien bliver flotte, men borde og bænke ser ynkelige ud, så

vi må have nogle nye.

Vi tager gerne imod nye projekter.

I den forgangne periode blev jo både julefest og udflugt aflyst på grund af Corona.

En Majfest bliver annonceret i næste nummer af Forte Nyt.

Beboerne tager initiativ og vedligeholder aktiviteten.

Forslag til aktiviteter sendes til bestyrelsen og vi vurderer så om muligheden er til

stede.

Grønne projekter sendes videre til Grøn Plan Gruppen.

ØKONOMI: Vi får 20.000 kr. Om året fra Fortegården. Til større projekter skal der

derfor søges eksterne midler. Aarhus Kommune har været meget hjælpsom.
 

Ad. 3 Årsregnskab

Kassebeholdning pr. 01.09.2021.                                                kr. 24.223,79

Udgifter: Gaver.                         Kr.      683

    Hynder:                              1.750

              Bestyrelsesmøder.             1.242

              Kontogebyr.                       1.000

    Bårebuket.                            300

Indtægter:

    3 x indbetaling for julefest   Kr.       840

Resultat.                                                    - 4.135

Kassebeholdning pr. 2903.2022     kr. 20.088,79

Revideret 19.04.2022

Revisor godkendt 20. 04. 2022

Knud: Budget er ikke lavet, men næste år kommer der også et budget.

Regnskab blev godkendt.

Ad. 4 Der var ingen indkomne forslag

Ad 5 Valg: Bestyrelsemedlem Bashir Kermaly valgt for 2 år

                                    Torben Norlyk.  valgt for 2 år

      Suppleant.              Knud Høgh      valgt for 1 år

          Kate Kock Jensen valgt for 1 år

Ad. 6 Valg       Revisor.                   Kirsten Lundin valgt

                Revisorsuppleant Inger Sørensen  valgt

Ad 7 Eventuelt

Grete Jensen: Varmeopgørelsen. Keramikværkstedets varme betaler vi ifølge opgørelsen.

Elinor: Det er ikke afdelingerne, der betaler for aktiviteternes energi.

Karen Kruse Jensen: Tak til Inger Marie Grell. Kunne man ikke overveje en folder, hvor man beskriver hvem, der er hvem?

Sven: Der er nedsat et udvalg angående information til nye lejere.

Karen: Kunne man ikke overveje, at hyre een udefra måske?

Sven: Tak til Samarbejdspartnere

Til Fortegården

Til DSI- Bestyrelsen

    Direktionen

    Teknisk forvaltning

      Beboerrepræsentantionen - vi havde en fin grøn debatdag sammen

      CUG

TIL Beboerforeningens bestyrelse

Og tak for opmærksomheden.

Beretning godkendt med akklamation.

Sven takkede dirigenten.

 

 

_____________________________.          _________________________________

 

Sven Poulsen Formand                                   K.E Mortensen Dirigent

 

 

 

 

_________________________________

 

Kate Kock Jensen Sekretær

Indkaldelse med dagsorden og regnskab

FORTEGÅRDENS BEBOERFORENING

Risskov, 1/10 2021

Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til Ekstraordinært Årsmøde i Fortegårdens Beboerforening torsdag d. 11. november 2021 kl. 13.00 i Store Sal, ved Fortegårdens Café, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beboerforeningens beretning og fremtidige virke
 3. Forelæggelse og godkendelse af Beboerforeningens årsregnskab samt budget for det følgende år
 4. Indkomne forslag vedrørende Beboerforeningen. Skriftligt formulerede forslag skal være formanden i hænde senest to uger før årsmødet
 5. Skriftligt valg af bestyrelse for Beboerforeningen
  1. Valg af formand: Sven Poulsen er på valg og villig til genvalg
  2. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Valg af revisor
  2. Valg af revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Sven Poulsen, Formand

Sletterhagevej 63, 2. tv, tlf. 2396 7494, birnpoulsen@gmail.com

BEBOERFORENINGEN FORTEGÅRDEN

Regnskab 1/1 20 til 31/8 21

 

INDTÆGTER :

  

Fortegården

 

Kr.58105,96

Beboerrpræsentationen

Kr.  5000,00

Kommunen

 

Kr. 4563,25

CUG

  

Kr.  5000,00

I alt

  

Kr. 72669,21

Kassebeholdning 1/12020

Kr. 13364,87

I alt

  

Kr. 86034,06

    
    
    

UDGIFTER

  

Bestyrelsesmøder

 

Kr.  455,00

Kontorhold

 

Kr. 479,00

Repræsentation

 

Kr. 1207,90

Bank gebyr

 

Kr. 1000,00

Tilskud til aktiviteter

 

Kr. 28562,43

Højskole sangbøger

 

Kr. 30105,96

I alt

  

Kr. 61750,29

Kassebeholdning1/9 2021

Kr. 24223.79

I alt

  

Kr. 86034,08

    

Risskov d.29 sept 2021

 
    
    
    

Ole Hammer kasserer

 
    
    

Revisionspåtegning

  

Foranstående regnskab

 

for tiden 1/1 20 til 31/8 2021

 

for Beboerforeningen i Fortegården

 

 har jeg revideret og godkendt

 
Ruth Rovsing   

Risskov  d.  1 /10  2021

 

Revisor

   

UDGIFTER TIL AKTIVITETER 

Petan

   

Kr.   717,45

Hønselauget

  

Kr. 1075,oo

Vild engen

  

 Kr.  634,00

Billard

   

Kr. 5387,75

Fuglebad

  

Kr.  979,00

Plantekasser

  

Kr. 4563,25

Surbundsbed

  

Kr.  1500,00

Havemøbler afd. 3

 

Kr.  5000,00

Parasol

  

Kr. 1500,00

Havemøbler afd. 2

 

Kr. 2256,03

Insekt Bolig

  

Kr.  444,15

Drivhus stole og hynder

Kr. 4915,80

Systuen

  

Kr.   491,00

I alt.

   

Kr. 28562,43

FINANSIERING AF INDKØB AF HØJSKOLESANGBØGER

Centerrådet

     

Kr. 5.000

Fortegården

     

Kr. 15.106

Beboerrepræsentationen

    

Kr. 5.000

Beboerforeningen

    

Kr. 5.000

I alt

      

Kr. 30.106

 

Referat

Ekstraordinært Årsmøde - Fortegårdens Beboerforening  11.11.2021. Der var 67 deltagere inkl, bestyrelsen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg 

6. Eventuelt 

Ad 1:Uden modkandidater blev K.E. Mortensen valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt. 

Stemmetællere blev: Anette B. og Lone B.A. 

Ad 2 Beretning 

 

• Sidste årsmøde var den 21. marts 2019.

Beretning er for en periode fra 21.3.2019  til den 11.11.2021.

• Bestyrelsen

• Sven Poulsen (formand)

• Ole Hammer (næstformand og kasserer)

 • Inger Sørensen (sekretær)

 • Bendt Sørensen (indtil juni 2021)

 • Suppleanter

 • Leni Axelsen 

 • Kate Kock Jensen 

• Vi holder otte bestyrelsesmøder om året

• Referater findes på nettet og i mappen i Receptionen

• Sommerudflugt 2019 til Søby Klondike var en stor succes.  • Debatmøde 23. maj 2019 

• Vi har etableret en systue og et keramikværksted 

• Julefest 2019 var velbesøgt. 

• Vi får ansøgninger af forskellig karakter 

• Ansøgninger til forskellige haveprojekter

• Havemøbler, surbundsbed, insekthotel, vildeng, m.m. 

• Ansøgning om nyt klæde til billardbord 

• Indkøb af højskolesangbøger 

• Det blev et sammenskudsgilde

• Fortegården:15.106kr.

• Centerrådet:5.000kr.

• Beboerrepræsentationen:5.000kr. 

• Beboerforeningen:5.000kr. 

• (vi fik en god rabat fra Veri Center Boghandel) • Et ”symbolprojekt”  • Andet 

• Udpegning af Inger Marie Grell som talsmand til Centerrådet 

• Grønt udvalg

• Der er mange planer for de grønne områder på Fortegården 

• Datastuen -Sammen med Centerrådet og Beboerrepræsentationen stillet forslag til nye vedtægter og bestyrelse.

• DSI-bestyrelsesmøder (DSI: Den Selvejende Institution)              • Vi deltager med taleret, men uden stemmeret.

• Skråparkering ved Sletterhagevej (Beboerrepræsentationen)

• Datastuen (Beboerforeningen)

• TAK 

• Til samarbejdspartnere 

• Fortegården

• DSI-bestyrelsen

• Direktionen

• Teknisk forvaltning 

• Beboerrepræsentationen

• Beboerforeningens bestyrelse 

Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt.  Ad 3 Regnskab Ole Hammer berettede om regnskabet 

Regnskab gældende fra 01.01.2020- 31.08.2021 og balancerer med Kr.  86.034,06. kr 

Indtægterne kommer fra: 2 x 20.000 fra Fortegården. vi får 20.000 pr. år.   15.000 fra Fortegården til sangbøger   4.500 fra kommunen til plantekasser   5.000 fra CUG til sangbøger  Indtægter ialt. kr. 72.669,21 

Kassebeholdningen er kr. 13.364. 

Udgifterne beløber sig til kr. 61.750,29 

Revideret regnskab undertegnet af revisor Ruth Rousing blev udleveret på  mødet og også bilag ang. Finansiering af højskolesangbøger og andre udgifter. 

Ole gennemgik disse aktiviteter.

Der er ikke lavet noget budget for 2022, men julearrangement dec. 2021 er  en kommende udgift. 

Der blev stillet spørgsmål til bankgebyr på 1000 kr. 

Ole fortalte, at han havde protesteret, men banken havde meddelt, at det er  et standard gebyr for foreninger og, at det ikke kan fraviges. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4 Der var ingen indkomne forslag 

Ad 5 Valg 

Sven Poulsen blev valgt som formand med akklamation. 

Ole Hammer blev valgt som kasserer. 

Om øvrige pladser i bestyrelse var der skriftlig afstemning. 

En stemmeseddel skulle udfyldes med 3 navne og der er kun een stemme pr.  Husstand iflg. vedtægterne. 

Forslag: Bashir, Leni, Kate, Torben Nordlyk og Knud Høgh. 

Valgt blev: Leni 42 stemmer 

 Bashir 34 stemmer 

 Torben. 34 stemmer 

 Kate 22 stemmer 

 Knud. 19 stemmer 

Forslag til revisor: Kirsten Lundin og hun blev valgt. 

Revisorsuppleant: Inger Sørensen blev valgt, 

Ad 6 Formanden takkede Bent Sørensen for hans virke i foreningen med hjemmeside, i Grønt udvalg, i Cafe udvalget. Bent var ikke til stede.

Tak til dirigent. 

Eggert: Der afholdes åbent hus på Datastuen 10. og 11. januar 2022.

 

________________________                 ________________________

Sven Poulsen Formand                                             K.E. Mortensen Dirigent 

 

________________________ 

Kate Kock Jensen Referent

Årsmøde 2020

FORTEGÅRDENS BEBOERFORENING

Risskov, 28/2 2020

Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til Årsmøde i Fortegårdens Beboerforening fredag d. 20. marts 2020 kl. ca. 15.15 i Store Sal, ved Fortegårdens Café, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov. Mødet afholdes i fortsættelse af Beboerrepræsentationens årsmøde og en kort kaffepause.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beboerforeningens beretning og fremtidige virke
 3. Forelæggelse og godkendelse af Beboerforeningens årsregnskab samt budget for det følgende år
 4. Indkomne forslag vedrørende Beboerforeningen. Skriftligt formulerede forslag skal være formanden i hænde senest to uger før årsmødet
 5. Skriftligt valg af bestyrelse for Beboerforeningen
  1. Valg af formand: Sven Poulsen er på valg og villig til genvalg
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Inger Sørensen er på valg og villig til genvalg
   2. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Georg Aatorp
  3. Valg af to suppleanter:
   1. Leni Axelsen er på valg og villig til genvalg
   2. Kate Kock Jensen er på valg og villig til genvalg
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Jørgen Munck er på valg og villig til genvalg
  2. Ruth Rousing er på valg og villig til genvalg
 7. Eventuelt
  Med venlig hilsen
  Sven Poulsen, Formand
  Sletterhagevej 63, 2. tv, tlf. 2396 7494, birnpoulsen@gmail.com