Flash was not detected

Beboerrepræsentationen afholder hvert år inden 1. april Årsmøde for alle beboere. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel.

 

Beboerrepræsentationens Årsmøde 2017

Georg Aatorp (GAA) bød velkommen med en særlig velkomst til de nye beboere. K.E. Mortensen (KEM) blev herefter valgt som dirigent.

KEM takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

1. Aflæggelse af beretning og regnskab.

GAA: Det er første gang at Beboerrepræsentationen afholder Årsmøde. Ved Beboerforeningens Årsmøde i 2016 blev Beboerrepræsentationen udskilt og skal arbejde med de juridiske aspekter samt deltage i kvartalsmøder med Fortegårdens Direktør, hvorunder vedligehold etc. diskuteres. På den årlige Markvandring besigtiges de fem afdelinger. I det forgangne år har Beboerrepræsentationen deltaget i Byggemøderne omhandlende byggeriet i afdeling 3.

Bodil Birn spurgte til genplantning af træer ved afdeling 3. Der er i forbindelse med byggeriet fældet asketræer, som Fortegården oprindelig lovede ville blive genplantet i samme antal. Nu er der plantet tre træer, som slet ikke giver ”den grønne mur”, som lovet, mellem de to blokke. Ove Holm supplerede med, at det i FortegårdsNYT har været præciseret, at genplantning ville ske i samme omfang.

Beboerrepræsentationen diskuterer ligeledes huslejen med ledelsen. Den verserende sag om dette emne skulle have været afsluttet i Boligretten den 21. marts, men afgørelsen er udsat til 4. april 2017, og når den er modtaget og vurderet, vil beboerne naturligvis blive orienteret.

Orla Jensen spurgte til ex tuto varslingen af en eventuel lejeforhøjelse. GAA: Fortegården har indbragt spørgsmålet for Huslejenævnene, som afventer Boligrettens kendelse.

Jørgen Poulsen: Er det korrekt, at spørgsmålet går på serviceniveauet og de 2 mio. kr., man mener driften kan reduceres med? Er der andre uoverensstemmelser omkring lejefastsættelsen? GAA: Da huslejeberegningen overgår til en anden beregningsform, blev vi med ekstern hjælp rådet til ikke at kunne acceptere det fremlagte driftsbudget, hvorefter Fortegården indbragte sagen for Huslejenævnene.

18. december 2014 afbrød Fortegårdens Bestyrelse samarbejdet med den beboervalgte Beboerrepræsentation.

Ruth Rousing: Hvori består det ikke-eksisterende samarbejde, når I samarbejder med Karin Short og Henrik De Linde? GAA: Det er samarbejdet med Fortegårdens Bestyrelse som er ikke-eksisterende.

Arne Mølgaard Frandsen: Det er uhørt med afbrydelsen af kontakten til Beboerrepræsentationen. Jeg vil foreslå, at der rettes en henvendelse til Bestyrelsen.

Jørgen Poulsen: Samme dato som Beboerforeningen afholder årsmøde, inviterer DSI til møde.

Svend Åge Jensen: Tak til Beboerrepræsentationen. Jeg vil gerne støtte Arne Mølgaard Frandsens opfordring.

Regnskab: GAA gennemgik det udleverede regnskab omhandlende året 2016. Leo Schlattner forespurgte til en post på sidste års regnskab på kr. 30.000,- til Holst, Advokater. GAA: Beløbet er indbetalt til Holst, Advokater og vil efter sagens afslutning blive reguleret.

Leo Schlattner: Boligretssagen er anlagt af tre privatpersoner. Har Beboerrepræsentationens kassebeholdning lagt ud for private advokatudgifter? GAA: Beboerrepræsentationen har naturligvis ikke afholdt advokatudgifter til private anliggender. Beløbet henfører udelukkende til juridisk bistand for Beboerrepræsentationen, hvilket er helt i tråd med lovens bogstaver.

Orla Jensen undrede sig over overførslen til Beboerforeningen. Sven Poulsen: Beløbet er blevet aftalt de to formænd imellem (Helge Severinsen og Georg Aatorp).

Ruth Rousing: Forskellen mellem Beboerforeningen og Beboerrepræsentationen? Sven Poulsen: Beboerforeningen arrangerer udflugter, julefest og sociale aktiviteter i øvrigt.

GAA: Beboerrepræsentationen tager sig af de juridiske aspekter.

KEM kunne herefter konstatere, at der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.

2. Fremtidig virksomhed.

GAA: I henhold til reglerne vil vi fortsætte med deltagelse i kvartalsmøderne og holde øje med, at huslejefastsættelsen er, som den skal være, ifølge lovgivningen.

3. Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved Beboerrepræsentationens arbejde.

GAA: Tak for det månedlige beløb som beboerne indbetaler i henhold til loven.

KEM forespurgte om der var ændringsforslag, hvilket ikke var tilfældet. Den månedlige opkrævning fortsætter.

4. Valg af beboerrepræsentanter og revisor.

KEM: Er der forslag til beboerrepræsentanter? Jørgen Poulsen foreslog Knud Grønbæk. GAA: Ove Holm har desværre valgt at stoppe i Beboerrepræsentationen, hvilket er beklageligt, da Ove har været en stor støtte i Beboerrepræsentationens arbejde. GAA kunne kun bifalde forslaget af Knud Grønbæk, som efterfølgende takkede for valget. De to suppleanter Else-Marie Nielsen og Christian Jordansen fortsætter som suppleanter.

Inger Marie Grell har hidtil revideret regnskabet, men ønsker at blive fritaget for hvervet. GAA takkede Inger Marie Grell for indsatsen og foreslog Erik Winther som ny revisor. Erik Winther blev enstemmigt valgt.

KEM takkede for god ro og orden og sluttede årsmødet.

GAA takkede KEM for god ledelse. Der blev afleveret vingaver til Inger Marie Grell, Ove Holm og K.E. Mortensen.

GAA takkede for det store fremmøde samt god ro og orden.

 

 

 

Opdateret 25. april 2017

Englyst Webdesign & TYPO3