Flash was not detected

Årsmøde

FORTEGÅRDENS BEBOERFORENING

Risskov, 1. april 2017

Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til Årsmøde i Fortegårdens Beboerforening mandag d. 24. april 2017 i Store Sal, ved Fortegårdens Café, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov. Mødet afholdes i forlængelse af Fortegårdens orienteringsmøde og en kaffepause og forventes at starte kl. 15.15 – 15.30.

DAGSORDEN

(Indkaldelsen og bilag til punkt 2 a og 3 er fremlagt i Fortegårdens reception og findes på Fortegårdens hjemmeside: www.fortegaarden.dk ”For beboerne” → ”Beboerforeningen”)

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.    Beboerforeningens beretning og fremtidige virke

a.    Bestyrelsen foreslår ændringer af §5 og §7 i foreningens vedtægter

3.    Forelæggelse og godkendelse af Beboerforeningens årsregnskab samt budget for det følgende år

4.    Indkomne forslag vedrørende Beboerforeningen. Skriftligt formulerede forslag skal være formanden i hænde senest to uger før årsmødet

5.    Skriftligt valg af bestyrelse for Beboerforeningen

a.    Valg af formand. Helge Severinsen har af helbredsmæssige grunde trukket sig som formand. Bestyrelsen foreslår valg af Sven Poulsen for Helge Severinsens resterende valgperiode

b.    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

                               i.  Hvis Sven Poulsen vælges som formand skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for hans resterende 1-årige periode. Bestyrelsen foreslår Jørgen Poulsen

                               ii.   Vibeke Holst er på valg.

                               iii.  Ole Hammer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg

6.    Valg af to suppleanter:

a.    Bendt Sørensen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg

b.    Der skal vælges yderligere en suppleant

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

a.    Bestyrelsen foreslår genvalg af Karen Krause-Jensen som revisor

b.    Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Munck som revisorsuppleant.

8.    Eventuelt

                                                        Med venlig hilsen

                                                           Sven Poulsen

                                                       Fungerende formand

                                                     Sletterhagevej 63 ,2. tv

                                           tlf.2396 7494, birnpoulsen@gmail.com

 

Bilag til dagsordenen

Årsmøde 2017 den 24. april 2017

Ad. Dagsordenen punkt 2 a. (Sletninger er angivet ved gennemstregning, tilføjelser er angivet ved rød skrift)

 

§ 5 Årsmødet

1. Årsmøde for alle beboere afholdes hvert år i marts eller april. Dersom Den Selvejende Institution Fortegården afholder et årligt beboermøde, søges Årsmødet afholdt i forlængelse heraf forbindelse hermed.

2. Årsmødet er Beboerforeningens øverste myndighed.

3. Indkaldelse til Årsmødet sker med mindst tre ugers varsel ved opslag i opgangene samt ved indrykning i FortegårdsNYT og på Fortegårdens hjemmeside, www.fortegaarden.dk. Eventuelle bilag fremlægges i Fortegårdens reception og lægges på hjemmesiden. Fortegårdens ledelse indbydes til at deltage i mødet med taleret, men uden stemmeret.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

a. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

b. 2. Beboerforeningens beretning og fremtidige virke

    3. Forelæggelse og godkendelse af Beboerforeningens årsregnskab samt budget           for det følgende år.
    4. Indkomne forslag vedrørende Beboerforeningen. Skriftligt formulerede                       forslagskal være formanden i hænde senest to uger før årsmødet
    5. Skriftligt valg af bestyrelse for Beboerforeningen:
            Formand vælges særskilt for 2 år i lige årstal
            2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal
            2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal
        I det år, hvor disse vedtægter vedtages, skal der ske valg af 4 personer for 1           eller 2 år. De to, som opnår det højeste stemmetal, er valgt for den længste             periode.

    6. Valg af to suppleanter

    7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    8. Eventuelt

c. Valgbare er alle beboere i Fortegården, jævnfør § 2. Hvert lejemål har kun 1 stemme. Årsmødets beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

d. Efter hvert valg konstitueres bestyrelsen med næstformand, kasserer og sekretær. 

§ 7 Daglig ledelse
1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Efter hvert bestyrelsesmøde skrives et beslutningsreferat, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne samt til direktøren for Fortegården og til FortegårdsNYT. lægges på Fortegårdens hjemmeside, www.fortegaarden.dk
3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Regnskab 2016 og budget 2017

 

 

Regnskab maj 2016 - 31/12 2016

Driftsregnskab     Indtægter     41.012,39 kr.
                              Udgifter       31.939,20 kr.
                              Overskud      9.073,19 kr.

Status 31/12 2016
                           Aktiver_____________             
                           Kasse                  0,00 kr.                                                                                                    Bank             9.073,19 kr. 
                                               9.073,19 kr.

Underskrevet af 
Kasserer: Sven Poulsen
Revisor: Karen Krause-Jensen 
Dato: 26.03.2017

 

Regnskabsbevægelse 2016

Indtægter:

Tilskud fra Fortegården                                      10.000,00 kr.
Overført fra Beboerrepræsentationen                    4.842,39 kr.
Deltagerbetaling                                                26.170,00 kr.
i alt                                                                   41.012,39 kr.

Udgifter 

Velkomstudvalg                                                       276,00 kr.
Julefest (betalt Cafeen; 3.610 kr. betalt i 2017    28.450,00 kr.
Julefest (musikken)                                               2.000,00 kr.
Julefest (gaver personalet)                                       799,60 kr.
Julefest (præmier)                                                   413,60 kr.
i alt                                                                     31.939,20 kr.

Overskud                                                            9.073,19 kr.

 

 

Budget 2017

Indtægter

Tilskud fra Fortegården                                 20.000.00 kr.
Overført fra 2016                                           9.073,19 kr.
i alt                                                              29.073,19 kr. 

Udgifter

Velkomstudvalg                                              1.500,00 kr. 
Forårsudflugt                                                  7.500,00 kr.
Julefest                                                          8.000,00 kr.
Administration                                                   500,00 kr.
Øvrige udvalg                                                 5.000,00 kr.
i alt                                                              22.500,00 kr. 

Overskud                                                      6.573,19 kr. 

 

 

 

 

 

 

Siden er opdateret den 27.03.2017 

 

 

 

Englyst Webdesign & TYPO3